Hanstholm Vildtreservat

Danmarks største vildtreservat rummer et rigt dyreliv. Sjældne fuglearter yngler her, og store bestande af krondyr holder til på de uforstyrrede arealer. Det er et af få steder i landet, hvor naturen helt og holdent er forbeholdt naturen.

Her får naturen lov at råde

Hanstholm Vildtreservat rummer Europas største klithede. Naturen her består af et mosaiklandskab af klitter, klitheder, næringsfattige søer, karstsøer og kalkrige gamle kystskrænter. Disse naturtyper er truet og i tilbagegang internationalt set, men netop her er de i god kvalitet. 

Indtil 1930 var arealet opdelt i en række mindre lodder, hvor bønder og husmænd holdt får og gik på jagt. I 1930'erne opkøbte staten 34 kvadratkilometer, og jagt på området blev forbudt. I 1939 blev der lukket en grøft på arealet for at skabe naturlige vandstande og området blev overladt til sig selv som landets første naturgenopretningsprojekt. I 1949 blev vildtreservatet oprettet.

Det er altså et område, som i snart 90 år har haft en stor begrænsning i folks adfærd. Eller sagt på en anden måde: Her er et område, hvor naturen har og fortsat vil have førsteprioritet og hvor vi mennesker kan nyde det på afstand.

Urbrøl og tranedans

Omkring søerne udspiller der sig et rigt dyreliv på forskellige tider af året. I marts-april kan man være heldig at opleve traner, der danser og trompeterer i de fugtige klitlavninger neden for fugletårnet ved Sårup, inden de slår sig ned på ynglepladserne i reservatet. Senere på sommeren kan man se dem spankulere rundt parvis med én eller to unger.

Et af de bedste steder at opleve krondyrene i reservatet er fugletårnet eller platformen i Sårup. I sensommeren kan der i perioder samles op til 400 dyr i klitterrænet ud for tårnet. Senere splittes flokken op i brunsttiden, når de store pladshjorte har samlet hver sin rudel, som de nidkært vogter over. Når hjortene brøler ud over vildmarken en vindstille aften i solnedgangen, glemmer man nutiden og føler sig hensat til urtiden.

I træktiden besøges det indre reservat af mange rastende fugle. Hvert efterår kommer der store flokke af kortnæbbede gæs fra ynglepladserne på Svalbard, og i de senere år er flokkene af grågæs blevet større og større.

Læs mere om gode spots i Hanstholm Vildtreservat her: Seværdigheder

Og om krondyr her: Klithedens kæmper

Praktiske oplysninger

Hanstholm Vildtreservat stækker sig over ca. 40 kvadratkilometer. Det er et fredet fristed for dyr og fugle. Derfor er der grænser for, hvor meget publikum må komme på besøg. I reservatets centrale zone er der adgang forbudt hele året.

I den øvrige del af reservatet øst for Kystvejen er der adgang forbudt, når fuglene yngler fra 1. april til 15. juli. Uden for denne periode må du færdes til fods. Men hold dig på afstand, når krondyrene er i brunst, så du ikke forstyrrer dyrene i parringstiden. Mellem kystvejen og Vesterhavet må du besøge reservatet hele året rundt, når blot det er til fods.

Det er ikke tilladt at have hunde med i vildtreservatet.

Der er toiletter ved Sårup og Hanstholm Fyr, samt ved Isbjerg og ved p-pladsen på Kystvejen.

Fugletårnet i Sårup, i den nordvestlige del af Tved Klitplantage, ligger højt på den gamle kystskrænt. Herfra er der en særlig god udsigt over de indre og lukkede områder af Hanstholm Vildtreservat. Medbring en god kikkert.

En særlig handicapvenlig fiskebro ved Bagsø (ved Isbjerg) gør, at gangbesværede og kørestolsbrugere uden problemer kan tage med på fisketur. Ved Sårup og ved Hanstholm Fyr findes to korte kørestolsvenlige stier, der bringer dig ud på kanten af vildreservatet til storslåede udsigter. Begge steder er der også handicaptoiletter.

Find Hanstholm Vildtreservat (P-plads ved Sårup) på Google Maps

En rudel af krondyr på vildtreservatet med Hanstholm Fyr i baggrunden. Foto: Jens Kristian Kjærgaard.