Søerne

Klitsøer, karstsøer, lobeliesøer. Nationalpark Thy rummer mange søer, der er ganske særlige for naturen i Danmark. De er en vigtig del af landskabet i Thy - og uundværlige for utalige insekter, fugle og dyr

Et hav af søer

Der er mere end 200 store og små søer i Nationalpark Thy. Mange af dem hører til blandt de reneste i søer i Danmark og er levested for mange sjældne planter. Mange af klitsøerne er såkaldte lobeliesøer. Det er næringsfattige, klarvandede søer med sandbund. Her vokser karakterplanten tvepibet lobelie og ofte andre grundskudsplanter som brasenføde, strandbo og pilledrager.

Nationalpark Thy rummer også de store karstsøer Vandet Sø og Nors Sø. En karstsø ligger i en fordybning i undergrundens kalk og kridt. Søen fyldes næsten udelukkende med vand, der siver gennem sprækker i kalken. Ingen åer eller bække fører vand til søerne, om end Nors Sø får en lille mængde vand fra et kildevæld på sydsiden, og Vandet Sø tilføres en mindre mængde vand fra to små bække.

Nors Sø dækker et areal på 347 hektar. Ude midt på søen er den største dybde 20 meter, men middeldybden er bare 3,5 meter. Mængden af vand, der bliver tilført eller forsvinder gennem kalklagene, kan hurtigt øges eller mindskes, fx når nye sprækker i kalken opstår eller gamle lukkes. Nors Sø afvandes i dag også af Nors Å, der er en gravet kanal. Der er ingen naturlige afløb

Vandet Sø er med sine 480 hektarer nationalparkens største sø.

Vandet sø har et areal på cirka 480 hektar. Dens største dybde er lidt over 20 meter, og middeldybden er 9 meter, altså betydeligt dybere end Nors Sø med 3,5 meter. Søen afvandes gennem sprækker i undergrunden og Klitmøller Å, der løber ud i Vesterhavet ved Klitmøller, hvor der tidligere lå tre vandmøller.

Karstsøerne i Thy er nogle af reneste søer i Danmark og naturligvis rige på kalk, men både Vandet og Nors Sø er som de andre af nationalparkens karstsøer under forandring. Næringsstoffer bliver tilført gennem luften, fx ammoniak fra dyrehold, og det giver gode forhold for alger, der blomstrer op og skygger for de planter, der ellers har kunnet trives i sollys helt nede på søbunden.

I Nationalpark Thy arbejder vi for at sikre karstsøerne, bla. ved at lukke drængrøfter og sammen med lodsejere omlægge landbrugsjord til natur.

Tørlagt og genskabt

I den sydlige del af nationalparken ligger Ørum Sø (442 hektar) og den brakvandede Flade Sø (485 hektar). Begge søer er meget lavvandede og forholdsvist næringsrige. Oprindeligt var de en del af Krik Vig og dermed Limfjorden. Men 1600-tallets sandflugt afskar de to søer fra vigen. Siden har både mennesker og natur arbejdet på at ændre landskabet. I sidste halvdel af 1800-tallet forsøgte et konsortium fx at tørlægge de to søer. Hensigten var at skaffe græs til de mange stude, som var en stor eksportvare på den tid. Det viste sig dog at være for dyrt at holde området afvandet. Så det store anlægsprojekt blev opgivet efter få år.

I dag er Flade Sø beskyttet af et dige mod Vesterhavet og endnu et på strækningen op mod Ørum Sø. Mellem de to søer ligger den mindre og yngre Roddenbjerg Sø (18 hektar), der er skabt efter tørvegravning.

Oplev nationalparkens søer