Agger Tange

Aller længst mod syd i nationalparken ligger Agger Tange omgivet af diger og beskyttet af høfder mod Vesterhavet. Fra både havdige og fjorddige er der vide udsigter over havet, Limfjorden og de smukke morænelandskaber mod nord og øst.

Eldorado for fugleliv

Agger Tange ligger så langt mod syd, du kan komme i nationalparkens område. Det åbne landskab har diger mod havet til den ene side og fjorden til den anden. Det er et eldorado for mange fugle. Ikke mindst om foråret, hvor svømme- og vadefugle i titusindvis trækker op til deres ynglepladser mod nord, og om efteråret, hvor det går den anden vej sydpå til deres vinterkvarterer. Agger Tange ligger lige på fuglenes trækrute langs den jyske vestkyst og er en populær rasteplads. Derfor er Agger Tange også udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde, hvilket forpligter Danmark til at sikre levesteder for tangens fugle.

Flokke af gråand, krikand og pibeand – og om efteråret også taffeland og hvinand – har ophold i de lavvandede laguner. Også flokke af knopsvane samt om vinteren pibesvane og sangsvane holder til her. Både forår og efterår ses kortnæbbet gås og knortegås. Vadefuglene bruger også strandengene og lagunernes flade kyster. Her ses flokke af hjejle, vibe, strandskade, almindelig ryle, stor og lille regnspove og dobbeltbekkasin. I yngletiden er der ikke så store mængder af fugle, men alligevel er der mulighed for at se nogle af de svømme- og vadefugle, der yngler i områderne blandt andet knopsvane, gråand, gravand, spidsand og blishøne. Af vadefugle yngler engryle, strandskade, klyde, rødben, brushane og stor kobbersneppe. Også måger og terner har kolonier på tangerne.

Fredningen af Agger og Harboøre tanger har til formål at forbedre forholdene for fuglene. Plejen, som forestås af Naturstyrelsen, består først og fremmest i græsning af strandengene, så de ikke gror til med tagrør, pil og havtorn.

Fra sydspidsen af Agger Tange kan du ofte opleve spættede sæler. De holder til på sandbanker og rev i Limfjorden. Også fra færgen til Thyborøn kan du hyppigt se grupper af sæler, der sammen med flokke af skarver, hviler sig på sandbankerne øst for færgens rute.

På indersiden af tangen, op mod klitterne, er der rådyr, og i tangens laguner kan du - fx fra Lange Mole Vej - være heldig at se oddere.  

Praktiske oplysninger

Adgangsregler: Færdsel på tangens vandområder, samt på fugleøen øst for tangen, er forbudt hele året. Færdsel på de lavtliggende enge og vådområder er forbudt i fuglenes yngletid fra 1/4 til 15/7.

Fra en række rastepladser langs færgevejen og fra fugleobservationsposten på Arbejdsvejen syd for Agger kan man studere fuglelivet i lagunen. Herfra kan man også få en gylden oplevelse i september måned ved solnedgang, når tusindvis af grågæs flyver ind fra øst for at overnatte i lagunen.

Hunde skal altid være i snor.

Du finder toiletter i Svaneholmhus og for enden af Lange Mole Vej. De sidstnævnte toiletter er dekoreret med flyvende klyder og terner af fuglemaler Carl Christian Tofte. Bemærk at toiletterne på Lange Mole Vej kan være lukket i frostvejr.

I nationalparkens besøgshus Svaneholmhus finder du en flot fotoudstilling om tangens fugle: Svaneholmhus

Find Agger Tange på Google Maps

Almindelig Ryle er den eneste ryleart, der yngler i Danmark. Foto: Shanti Lfe.

Fugle på Agger Tange