Agger Tange

Aller længst mod syd i nationalparken ligger Agger Tange omgivet af diger og beskyttet af høfder mod Vesterhavet. Fra både havdige og fjorddige er der vide udsigter over havet, Limfjorden og de smukke morænelandskaber mod nord og øst. 

Et rigt fugleliv

Tangens åbne landskab er et eldorado for mange fugle, ikke mindst forår og efterår, hvor titusinder af svømme- og vadefugle raster på vej til ynglepladser og vinterkvarterer. Når tangens fugleliv er så rigt, skyldes det blandt andet, at området ligger på fuglenes trækrute langs den jyske vestkyst, og Agger Tange er ikke uden grund udpeget som EU-Fuglebeskyttelsesområde.

Flokke af gråand, krikand og pibeand – og om efteråret også taffeland og hvinand – har ophold i de lavvandede laguner. Også flokke af knopsvane samt om vinteren pibesvane og sangsvane holder til her. Både forår og efterår ses kortnæbbet gås og knortegås. Vadefuglene bruger også strandengene og lagunernes flade kyster. Her ses flokke af hjejle, vibe, strandskade, almindelig ryle, stor og lille regnspove og dobbeltbekkasin. I yngletiden er der ikke så store mængder af fugle, men alligevel er der mulighed for at se nogle af de svømme- og vadefugle, der yngler i områderne blandt andet knopsvane, gråand, gravand, spidsand og blishøne. Af vadefugle yngler engryle, strandskade, klyde, rødben, brushane og stor kobbersneppe. Også måger og terner har kolonier på tangerne.

Fredningen af Agger og Harboøre tanger har til formål at forbedre forholdene for fuglene. Plejen, som forestås af Naturstyrelsen, består først og fremmest i græsning af strandengene, så de ikke gror til med tagrør, pil og havtorn.

Kvæget, der afgræsser tangen, udvikler en god kødkvalitet, som man kan stifte bekendtskab med ved slagteren i Vorupør.

Sæler

Fra sydspidsen af Agger Tange har man gode muligheder for at opleve spættede sæler. Sælerne holder til på sandbanker og rev i Limfjorden. Også fra færgen til Thyborøn kan man ofte se grupper af sæler, der sammen med flokke af skarver hviler sig på sandbankerne øst for færgens rute.

 

Besøg på Tangen og i temacenteret

I Nationalparkens temacenter, der blev opført ved færgelejet i 2012, gives en introduktion til hele nationalparken med særlig vægt på naturen på Agger Tange. Fra taget af bygningen kan man se fugle og sæler. Fra en række rastepladser langs færgevejen og fra fugleobservationsposten på Arbejdsvejen syd for Agger kan man studere fuglelivet i lagunen. Herfra kan man også få en gylden oplevelse i september måned ved solnedgang, når tusindvis af grågæs flyver ind fra øst for at overnatte i lagunen.

Adgangsregler: Færdsel på tangens vandområder er forbudt hele året. Færdsel på de lavtliggende enge og vådområder er forbudt i fuglenes yngletid fra 1/4 til 15/7.

Tilgængelighed

Læs mere om tilgængeligheden ved svaneholmhus, for personer med funktionsnedsættelse, her:

Tilgængelighed

Færgens sejlplan

16/6-15/9: Hverdage fra Thyborøn hver hele time fra kl. 6 til kl. 20. Afg. fra Agger 20 minutter senere, sidste afg. kl. 20.20. Lørdag første afgang kl. 7, søndag kl. 9.

16/9-15/6: Afg. fra Thyborøn hver hele time fra kl. 6 til kl. 18. Afg. fra Agger 20 minutter senere, sidste afg. kl. 18.20. Lørdag første afg. kl. 7, søndag kl. 9.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide