Insekter

Insekter er altafgørende for biodiversiteten. Mange insektarter i livdygtige bestande er et tegn på gode økosystemer. Derfor holder vi meget øje med insekterne i Nationalpark Thy og arbejder kontinuerligt for at give dem bedre betingelser i naturen

Store økosystemer kræver små insekter

80 % af de kendte dyrearter i verden er insekter. I Danmark kender vi til omkring 20.000 arter af insekter, Der findes nok en del flere. Insekterne har en kæmpe indflydelse på naturen, både som bestøvere, nedbrydere og føde.

Insekterne har en helt central rolle for plantelivet, da mange planter er afhængige af insektbestøvning for at kunne formere sig. Mange insekter har et vigtigt job som naturens ’skraldemænd’, da de nedbryder affaldsprodukterne som blade, afføring samt døde planter og dyr.

Men insekterne lider. 40% af alle verdens insektarter er i tilbagegang, og den samlede biomasse af insekter falder med 2,5% om året. Klimaforandringer rammer mange insekter hurtigt, og mangel på levesteder på grund af intensivt landbrug fortrænger bestande og arter. Insekternes tilbagegang påvirker fødekæder og økosystemer. Derfor kan det få negative følgevirkninger for både dyr og planter. I Danmark er det blandt andet vilde bier og sommerfugle, der er særligt udsatte. 49 ud af 69 sommerfuglearter er faldet i bestand, og over halvdelen af alle hjemmehørende sommerfuglearter er enten truet, sårbare eller helt forsvundet.

Når vi skaber mere dynamik, naturlige vandstande og bare sandflader i klitheden, gavner det insekterne. En af de rødlistede arter, vi arbejder for at give bedre vilkår i Nationalpark Thy, er den højt specialiserede Ensianblåfugl. Læs om den og andre af vores særlige og sårbare insekter herunder.