Forskning

Forskningssiderne henvender sig til forskere og studerende, som ønsker at forske i nationalparken og bidrage med viden til nationalparkens videre udvikling.

Formålet med portalen er at forbedre vores viden om primært naturen og kulturhistorien i nationalparken, til gavn for udviklingen af nationalparken og i Thy som helhed. Idégrundlaget er opstået i en arbejdsgruppe nedsat af Rådet for Nationalpark Thy kaldet Forskningsgruppen.

Forskning skal i denne sammenhæng tænkes bredt og kan bevæge sig inden for alle tænkelige discipliner og gerne være tværfaglig. Forskning inden for natur/miljø og kulturområdet er meget relevant i forhold til vidensformidlingen i nationalparken. Men også forhold omkring turisme og erhverv er yderst relevante, for eksempel i sammenhæng med konkrete lokale udviklingsprojekter. Eller for den sags skyld analyser af de socioøkonomiske konsekvenser af de mange nye lokale tiltag, der sker i forbindelse med nationalparkens udvikling.

Vi håber derfor, at alle med interesse og ideer, eller som skal i gang med et projekt, specialestudier, PhD-studier eller lignende, vil benytte sig af mulighederne i Nationalpark Thy.

Vi stiller os gerne til rådighed for studerende, der ønsker at lave projekter om Nationalpark Thy. Du er velkommen til at henvende dig til sekretariatet.

Obfuscated Email

Hvis du er interesseret i at lave forskning i Nationalpark Thy, kan du søge midler fra Forskningspuljen. Du kan læse yderligere informationer og downloade et anmodningsark her: 

Informationsark om Forskningspuljen

Anmodningsskema til Forskningspuljen

Eksempler på forsknings- og studieprojekter

Klitsøernes vandbalance og vegetation

En forskergruppe fra Københavns Universitet har undersøgt klitsøernes vandbalance og vegetation. Projektansvarlige var Ole Pedersen, Biologisk Institut; Peter Engesgaard, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; og Bertel Nilsson, GEUS. I forbindelse med projektet undersøgte en række studerende forskellige forhold omkring de næringsfattige søers vegetation, økologi og vandforhold.

Biologistuderende ved Københavns Universitet , Anita Bruun Nielsen og Simone Møller Mortensen, har i løbet af 2013 gennemført et bachelorprojekt omkring klitsøernes vegetationsøkologi med særlig fokus på grundskudsplanternes følsomhed over for næringstilførsel fra rastende gæs.

Bachelorstuderende ved Københavns Universitet, Kathrine Ludvigsen, undersøgte samtidig klitsøernes vandbalance, mens specialestuderende ved Københavns Universitet, Mads Carsten Sørensen, færdiggjorde et speciale om hydrogeologi omkring klitsøerne.

De områder blandt andet blev undersøgt var Ålvand Klithede, Vangså Hede, Grubevand og Vang Sø.

Spindler- og insektfaunaen i den hvide klit

Lektor emeritus Søren Toft gennemfører med støtte fra 15. Juni Fonden undersøgelser af spindler- og insektfaunaen i den hvide og grå klit. Projektets titel er "Udvikling og afprøvning af metoder til vurdering af lokaliteters naturværdi ud fra leddyr faunaen i klithabitater i Nationalpark Thy"

Specialestuderende på biologi ved Aalborg Universitet, Pernille Elleriis, kiggede nærmere på insektfaunaen i den hvide klit i forhold til den invasive art rynket rose.

Vegetationsdynamik i klitheder de sidste 40 år

Specialestuderende på biologi ved Århus Universitet, Lærke Glerup Hansen, har undersøgt vegetationsdynamikken på klitheder gennem 40 år med det formål at udvikle brugen af ortofotos som et redskab til forvaltningen af klithederne. Hun foretog vegetationsanalyser på Lodbjerg Klithede. Målet var at få indblik i vegetationsdynamikken gennem de sidste 40 år og for eksempel se, om der er tale om retningsbestemte vegetationsændringer eller cykliske begivenheder. Vejleder var Anders Barfod.

Vi har brug for mere viden

Nationalparken og vores samarbejdspartnere vil gerne vide meget mere om vores fantastiske område.

Kontakt nationalparkens sekretariat, hvis du har lyst til at forske i nationalparken.

Praktisk information

Gæstebolig - Lodbjerg Fyr 

Nationalpark Thy tilbyder gerne gæstebolig til studerende, hvis studieprojektet har relevans for nationalparken. Gæsteboligen ligger på Lodbjerg Fyr, en af kulturperlerne i Nationalpark Thy. Den er en del af den gamle fyrkompleks ved Lodbjerg Fyr, hvor en af fyrmesterens assistenter har boet med sin familie. Fyret ligger ensomt midt ude i et stort klithede- og plantageområde. Der er derfor både natur og kulturhistorie i stort format lige udenfor døren.

Boligen er ikke luksuriøs, men hyggelig og anvendelig. Der er to værelser med fælles køkken og bad. Der findes ikke dyner, hovedpuder eller lagen, så det (eller en sovepose og lagen) må man selv medbringe. Hvis man er flere afsted, kan man også benytte shelterpladsen, som ligger tæt ved Lodbjerg Fyr, hvor man også er velkommen til at slå sit telt op. Bemærk dog, at plads i shelteret ikke kan bookes. 

Boligen har:

  • Badeværelse med badefaciliteter. Medbring selv håndklæde og andre fornødenheder.
  • Lille spisekøkken med køleskab, komfur og basalt køkkenudstyr. 
  • Der er gratis wifi på stedet. Vær forberedt på, at mobildækningen kan være sporadisk. 

Kontakt nationalparkens sekretariat, hvis du er interesset i at låne et værelse som led i dit projekt.


Lån et skrivebord i sekretariatet

Der kan desuden være mulighed for at låne en arbejdsplads i nationalparkens sekretariat i Vorupør. Det forventes, at man medbringer egen pc.

Lokale ressource-personer og foreninger står klar til at hjælpe

En række lokale foreninger i nærområdet har mange års erfaring i registrering og indsamling af data, og de vil ofte kunne bidrage med lokal viden og hjælp til dit projekt. Det gælder især naturregistreringer (botanik, insekter, pattedyr, fugle, svampe osv.), indfangning og mærkning af dyr og fugle eller lignende. Men også inden for andre fagområder kan der hentes hjælp, for eksempel slægtsforskning og lokalhistorie.

  • Biologisk Forening for Nordvestjylland er en forening af naturinteresserede, der dækker næsten alle naturfagområderne. Foreningen har mange specialister inden for botanik, insekter, dyr og fugle. Herunder en ringmærkningsgruppe med 10-15 aktive medlemmer.

    Læs mere om Biologisk Forening for Nordvestjylland
  • Slægtshistorisk Forening for Thy. En forening af slægtsforskere på alle trin, fra begyndere \u2028til rutinerede.
  • Liv i Lokalhistorien er et bredt, folkeligt netværk, som er oprettet på initiativ af Lokalhistorisk Samvirke for Hanherred i forbindelse med årtusindskiftet. Netværket består af lokalhistoriske græsrodsgrupper (sognegrupper) i samtlige Hanherreds 25 sogne - fra Vesløs i vest til Øland i øst.
  • Egnshistorisk Forening for Sydthy. Ullerupvej 5, 7760 Hurup.

Det vil også i nogle situationer være muligt at engagere sig med uddannelsesinstitutionerne i området. Nogle steder vil der kunne tilbydes adgang til laboratoriefaciliteter og lignende. Kontakt den enkelte institution, eller spørg i nationalparksekretariatet.

Find uddannelsesinstitutioner

Data

Indsamling af data

Registrering af fauna og flora samt historiske observationer eller lignende er af stor betydning for nationalparken. De mange data danner typisk grundlaget for forskningsprojekter og er samtidig en del af det overvågningsprogram, der holder øje med naturtilstanden i nationalparken.

Der findes flere muligheder for at se registreringer af natur og historiske data. Vi henstiller til, at de data, der genereres i et projekt, og som er egnet til det, indtastes i Arter.dk, som bl.a. bidrager til den verdensomspændende dataportal GBIF.org, hvorfra man også har mulighed for at hente data indsamlet af andre. 

Publikationer og databaser

Søg publikationer om natur og kultur i Nationalpark Thy i nationalparkens litteraturdatabase

Hent liste med naturdatabaser

Lokalhistoriske registreringer kan du finde på: