Nationalparkplanen

Nationalparkplanen danner grundlaget for nationalparkfondens arbejde med at etablere og udvikle Nationalpark Thy. Planen beskriver, hvordan naturkvaliteten kan styrkes, herunder sikre kontinuitet og fri dynamik, muligheden for at skabe sammenhæng mellem naturområderne, udviklingsmuligheder for friluftsliv og erhverv, samt hvordan viden om områdets værdier kan formidles. Nationalparkplanen indeholder visioner og mål for nationalparkens udvikling over en længere tidshorisont, men gælder for en seksårig periode. Planen danner desuden grundlag for en årlig bevilling på Finansloven. Nationalparkfonden har herudover mulighed for at modtage arv, gaver og tilskud. 

Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for lodsejere, kommune eller region. Realisering af planen afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde med offentligheden. Realiseringen afhænger desuden af, hvad det er muligt at rejse midler til. 

Arbejdet med Nationalparkplan 2022-28 er igang. Det er anden gang, en nationalparkplan for Nationalpark Thy skal revideres.

Herunder kan både læses om den nye nationalparkplan, der udarbejdes, om den eksisterende Nationalparkplan 2016-22 med tilhørende dokumenter samt Nationalparkplan 2010-16 (der var Danmarks første nationalparkplan). 

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Phone: 72 54 15 00
Mobile: 22 22 16 66

Nationalparkplan 2022-2028

Arbejdet med den tredje nationalparkplan for Nationalpark Thy er så småt igang. Den indledes med en idé og forslagsfase, hvor du som privatperson eller organisation kan komme med forslag til, hvordan nationalparkfonden skal udmønte nationalparkens formål i den næste seksårsperiode. Fristen for at komme med forslag er søndag d. 18. oktober 2020. 

Vil du vide mere? Så kom til offentligt møde om nationalparkplanen torsdag d. 17. september kl. 19-22 på Videnscenter Thy-Mors i Thisted. Her har du mulighed for at høre mere om arbejdet i Nationalpark Thy og stille spørgsmål. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig senest d. 14. september via Tour de Thy / Billetekspressen  

Har du allerede en god idé? Så send dit forslag til os, via linket her senest d. 18. oktober: 

Send forslag

Nationalparkbestyrelsen ventes at sende et udkast til plan i høring i sommeren 2021.


Nationalparkplan 2016-2022

Nationalparkplan 2016-22 gælder fra 1. april 2016 til 31. marts 2022. Den danner grundlag for fondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy i de kommende år. Nationalparkplan 2016-22 indeholder en fælles identitet, en status, bestyrelsens visioner og mål for udviklingen også på længere sigt, samt en prioriteret handlingsplan for indsatsen i planperioden. 

Naturen i Nationalpark Thy har højeste prioritet og det skal sikres at naturen i nationalparken på langt sigt er varieret og i balance med de menneskelige aktiviteter. I Nationalpark Thy springer historien om samspillet mellem natur og kultur langs vestkysten af Thy gennem årtusinder desuden i øjnene. De natur- og kulturhistoriske værdier, koordineret og udbygget forskning og undervisning samt formidling og naturvejledning skaber et værdifuldt grundlag for friluftsliv og turisme - til gavn for erhvervslivet lokalt i og omkring nationalparken. 

Planen er blevet til gennem en involverende proces bestående af: en redegørelse for udviklingen i området, indkaldelse af forslag og idéer fra offentligheden, fem arbejdsgruppers indsats, drøftelser i råd og bestyrelse, samt en høring i offentligheden i efteråret 2015. I listen her til højre kan du læse både selve nationalparkplanen, den tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse, samt det øvrige materiale, der har været led i tilblivelsen af planen. 

Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for hverken lodsejere, kommune eller region og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde med offentligheden.


Nationalparkplan 2010-2016

Nationalpark Thys første nationalparkplan var også den første i Danmark. Den trådte i kraft 1. april 2010 og afløses 1. april 2016 af Nationalparkplan 2016-22.

Planen blev udarbejdet af bestyrelsen for Nationalparkfond Thy og omfattede bestyrelsens visioner og mål for nationalparkens udvikling på en 20-30 årig tidshorisont, prioritering af de forskellige mål for nationalparken samt en beskrivelse af, hvordan målene søges nået. Planen indeholder en beskrivelse af nationalparkens nuværende natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier, og der er opstillet mål for, hvordan disse værdier kan styrkes og udvikles. Der er ligeledes opstillet mål for udvikling af friluftsliv, formidling og erhverv i nationalparken. 

For bestyrelsen har det haft høj prioritet, at der er bygget videre på de gode erfaringer med inddragelse af den lokale befolkning. Den lokale opbakning til "vores" nationalpark er det fortsatte grundlag for en positiv udvikling. Fremadrettet vil der blive behov for, at konkrete opgaver løses i et frugtbart samspil mellem lodsejere, parkens ansatte og et korps af frivillige.

Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for hverken lodsejere, kommune eller region og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde med offentligheden.