Vision og mission

Nationalparkfond Thy hører under Miljøministeriet og er oprettet ved bekendtgørelse ( BEK nr. 840 af 18/08/2008 ) jf. Lov om nationalparker ( Lov nr. 533 af 06/06/2007 ). Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.

Nationalparkfond Thys mission er i henhold til ovennævnte bekendtgørelse,

 1. at bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder,
 2. at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,
 3. at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
 4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab,
 5. at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
 6. at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

Det er fondsbestyrelsens vision, at der ”i Thy vil blive skabt en helt særlig model for nationalparker, som kombinerer naturbeskyttelse og artsrigdom med naturbenyttelse. Erhvervsudviklingen i og uden for nationalparken vil således kunne trives i samspil med naturbeskyttelse, bevarelse af kulturmiljøer og et aktivt friluftsliv”.

Nationalparkfond Thys hovedopgaver

Jf. Bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at planen gennemføres. Den første nationalparkplan dækker perioden 1. april 2010 til 31. marts 2016 og blev vedtaget d. 31. marts 2010. Planen danner baggrund for en årlige bevilling i perioden på Finansloven

Overordnet set er nationalparkfondens hovedopgaver at:

 • Bevare, styrke og udvikle landskabs- og naturværdierne
 • Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor
 • Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser
 • Styrke formidling og naturvejledning
 • Støtte og styrke forskning og undervisning
 • Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, samt
 • Dokumentation og evaluering

Der henvises i øvrigt til Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy.