Naturpleje ved Fredskilde Sø og Vang Sø

Rydning og afgræsning med kreaturer genskaber naturområder ved to af søerne i Nationalpark Thy. Projekterne er gennemført af Thisted Kommune i samarbejde med Nationalparkfond Thy og med midler fra NaturErhvervs- og Naturstyrelsen.

I efteråret 2013 indgik Nationalparkfonden i et partnerskab med Thisted kommune med det formål at genskabe mose, eng og hede på arealer omkring Fredskilde Sø og ved den nordvestlige del af Vang sø. Siden da har Thisted Kommune søgt ekstern finansiering og indgået aftaler med både private og statslige lodsejere om naturplejen. Det har ført til, at der i løbet af forår og sommer 2015 er gennemført rydning, opsat hegn og sat kreaturer ud på arealerne.

 

Fredskilde sø

Fredskilde Sø har engang været en større hede-sø på 25-30 ha. Uddybninger af søens afløb i 1800-tallet og senest i midten af 1900-tallet har ført til søens nuværende vandfladeareal (ca 1,5 ha) med dens omkringliggende fugtige og sumpede eng- og moseområder.

Fredskilde er kendt som en bevaringsværdig botanisk perle med sjældne planter og høj naturværdi. Desværre har områdets botanik de senere år været truet af en stigende tilgroning.

Her ligger projektområderne 

Vang Sø

Vang Sø har engang været en betydeligt større hede-sø på ca. 28 ha. Med afvandingen af Sjørring Sø faldt vandstanden i Vang Sø med ca. 1 m, hvilket inspirerede til også at afvande Vang Sø. Afvandingen blev opgivet, men søen fik aldrig sin oprindelige størrelse igen. 

 

I dag har søen en gennemsnitlig størrelse på ca. 9 ha, men våde og tørre perioder kan betyde helt udtørring af søen eller et helt opfyldt søbassin. Særligt i de våde år er der et meget rigt fugleliv ved søen. Langs søen i den nordlige ende er der bl.a. hængesæk og fugtige moseområder med en fin botanik, og der har tidligere været et åbent hedeareal og et flot kig til søen. Arealerne har gennem de seneste mange år været under tilgroning. 

 

Rydning, hegning og afgræsning

Formålet med projekterne er gennem selektiv rydning at genskabe den lysåbne natur, for derefter at holde arealerne åbne ved hjælp af afgræsning. Udover at sikre bedre forhold for de oprindelige naturtyper giver projektet også bedre indsyn til de fine naturområder. 

Ved Vang Sø afgræsses arealet af jysk kvæg i sommerhalvåret, men arealerne ved Fredkilde afgræsses af Angus. Jysk kvæg er en oprindelig og nøjsom race som er tilpasset afgræsning af naturarealer. Angus er en hårdfør, nøjsom og populær race, der er velegnet til naturpleje. 

Projekterne omfatter bl.a. følgende indsatser:

Vang Sø: Rydning af pil i sø/fugtigt areal (8 ha); Rydning af anden beplantning (80% på 3,7 ha); Hegning og afgræsning (Jysk kvæg på ca. 10 ha); Registrering af plante- og fugleliv

Fredskilde: Rydning af pil i sø/fugtigt areal (4,5 ha); Rydning af anden beplantning (1,8 ha); Hegning og afgræsning (Angus kvæg på ca. 25 ha); Registrering af plante-liv 

 

I forbindelse med projekterne er der opsat klaplåger, som giver mulighed for at komme ind i området.   

Hængesæk med bukkeblad, vandnavle og kragefod kommer frem i lyset. Kvier og stude går løs på vegetationen i nyt projekt ved Vang Sø

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Projekterne er finansieret af Miljø- og fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen ved tilsagn fra ordningen ”Natur- og miljøprojekter”; Naturstyrelsen ved puljen ”Lokal Grønne partnerskaber”; Nationalparkfond Thy og Thisted Kommune.

Dansk Ornitologisk Forenings Lokalafdeling bidrager med frivillig arbejdskraft i form af registrering af fuglelivet.

 

Formål 1 og målsætning 1 & 2 i bekendtgørelse om Nationalpark Thy

 

At bevare styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling.

De væsentligste naturtyper skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber.  


 

Kontakt

Signe Kappel Jørgensen

Title: Projektleder Natur
Area: Nationalpark Thy
Phone: 72 54 15 02
Mobile: 22 22 16 65

  

Lodsejere med naturinteresse søges

 

Vi vil gerne i kontakt med lokale lodsejere, som har en interesse i at forbedre forholdene for naturen på deres ejendom. Kontakt Signe Kappel Jørgensen og få en snak om netop dine arealer.  


Relaterede projekter:

Nationalparkfond Thy har i 2013 og 2014 gennemført undersøgelser af mulighederne for at genskabe Vang sø. 

Rambøll har undersøgt geologi og hydrologi i området og udarbejdet en rapport: Undersøgelse af mulighederne for genopretning af Vang sø