Mosserne i Nationalpark Thy

Tyges snoblad, Træ-hårstjerne, Pære-møgmos, Skør tyndvinge og Stor låddenhætte er navnene på nogle af vores sjældne mosser.

To entusiastiske mos-eksperter (og de er en sjældenhed i sig selv) har i 2014-2015 gennemført en omfattende basisanalyse af mosserne i Nationalpark Thy. 

Projektet er afsluttet med en bog om den nye viden om mosserne i Nationalpark Thy. Bogen beskriver forekomster af mosser på forskellige naturtyper i nationalparken og fremhæver nogle af Nationalpark Thys kronjuveler i mosfloraen. Resultaterne bygger på undersøgelser af mosser i 351 felter i nationalparken. Felterne er tilfældigt fordelt på nationalparkens forskellige naturtyper og suppleret med subjektivt udlagte felter for at fange de steder, hvor eksperterne kunne forvente at finde noget særligt.   

Mosser betragtes som en organismegruppe, der er særdeles velegnet som indikator for naturens tilstand, og undersøgelsens resultater munder ud i en række anbefalinger til forvaltningen af nationalparken. Rapporten peger bl.a. på områdets vigtigste mos-lokaliteter, omend dette ifølge forfatterne er en svær øvelse idet udvalget af værdifulde lokaliteter er så stort i Nationalpark Thy. Forfatterne vurderer også at Nationalpark Thy indeholder nogle af de bedst bevarede og intakte klitsystemer i Europa og at nationalparken er et internationalt hotspot for atlantiske klitheder.   

Kortet viser de 351 undersøgelsesfelter

Her er et uddrag af nogle af rapportens facts: 

 • Der var 90 kendte mos-arter i Nationalpark Thy før undersøgelsen
 • Der er nu 263 kendte mos-arter i Nationalpark Thy - flere af dem er sjældne
 • Nationalpark Thy huser således ca. 42% af de 620 arter af mos der findes i Danmark
 • Klitlavningerne viste sig at være den mest værdifulde naturtype (og af international vigtighed) med 119 arter, hvoraf 49 er på rødlisterne i Tyskland og Holland
 • Løvtræsplantagerne huser 120 arter, men ikke nær så mange af disse arter har samme høje prioritet som de 49 i klitlavningerne
 • Nåletræsbevoksninger indeholdt begrænsede mos-naturværdier og rigkær og hængesæk var overraskende artsfattige
 • Kalkrige overdrev er også en væsentlig naturtype med 82 arter af mosser (på 2. pladsen af de lysåbne naturtyper)
 • Den invasive mos Stjernebredribbe er den 9. mest hyppigt forekommende art

 

Anbefalingerne til forvaltningen af Nationalpark Thy er bl.a.:

 • At give klitlavningerne højeste prioritet
 • At genetablere mere klitnatur ved at afdrive nålebevoksninger
 • At genskabe den naturlige hydrologi
 • At der etableres en korrekt ”forstyrrelse” til gavn for de mange pioner-mosser
 • At reducere den atmosfæriske kvælstofdeposition
 • At etablere en overvågning af særligt sjældne, truede eller naturtypekarakteristiske arter
 • At iværksætte langvarige videnskabelige undersøgelser af optimal klitforvaltning
 • At undgå afbrænding af klitnatur, da det har vist sig at begunstige den invasive Stjerne-Bredribbe
 • At nåleplantager, der ikke afdrives til klit konverteres til løvskov, og at efterlade flere veterantræer og dødt ved

 

Bag det værdifulde projekt står biologerne Rasmus Fuglsang Frederiksen og Erik Aude. Mange tak til dem!

Projektet er medfinansieret af 15. Juni Fonden - også tak til dem.

Nationalparkfond Thy har støttet projektet med et mindre beløb.   

Formål 1 og 2 i bekendtgørelse om Nationalpark Thy

 

At bevare styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling.

At bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer

At skabe grundlag for at gennemføre formål vedrørende benyttelse under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne.

 

Se Nationalpark TV


 Stor Bamsemos, Trind Fyrremos og alle de andre mosplanter skal kortlægges.


  

Kontakt

Signe Kappel Jørgensen

Title: Projektleder Natur
Area: Nationalpark Thy
Phone: 72 54 15 02
Mobile: 22 22 16 65

Relaterede projekter:

Projektet er et godt eksempel på, at vi kan blive meget mere målrettede i vores naturforvaltning, hvis vi får et øget vidensgrundlag, og at vi uden denne viden risikerer at miste sjældne arter. Flere af de mosarter, der er sjældne herhjemme i Danmark, er allerede helt forsvundet i Tyskland og Holland.

I øjeblikket arbejder Københavns Universitet for Nationalparkfond Thy med at udarbejde et egentligt program for basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy. Med implementering af et sådan program lukkes flere videnshuller og områdets forvaltningsgrundlag forbedres væsentligt.

Mens vi venter på programmet gennemfører Nationalparkfond Thy i 2015 en basisregistrering af Markfirben. Opgaven løses af Amphi consult.