Min Natur

Sammen skaber vi mere vild natur i Nationalpark Thy

I Nationalpark Thy er der 1300 private lodsejere, som vi ønsker et godt og tæt samarbejde med for at forbedre naturens vilkår. Vi ved en masse om naturen netop her, som vi gerne vil fortælle lodsejerne om. Og vil vi gerne høre, hvad lodsejerne har af tanker og ønsker om naturen på deres grund. 

Er du lodsejer i Nationalpark Thy?

Vi vil meget gerne i kontakt med dig, der er lodsejer i Nationalpark Thy. Vi er nemlig gået i gang med et nyt projekt, som vi kalder ’Min Natur’. Med projektet ønsker vi at dele ud af den viden, som vi har samlet gennem de sidste 10 år som nationalpark. Om hvordan man beskytter og udvikler naturen, så den får lov at udvikle sig i bedst mulig balance.

Historien i Thy
Vi har fået udarbejdet en historisk landskabsanalyse (GIS-analyse). Det er en computerøvelse, hvor seks kort fra forskellige årstal sammenlignes. Det ældste kort er fra 1790 og det nyeste er fra 2016. Landskabets udvikling følges helt tæt ved at opdele det i 34 delområder. Den særlige viden bruges til at planlægge plejen og udviklingen af naturen. Hvis du synes, at det kunne være interessant at studere landskabets udvikling på netop din grund, finder du analysen og kortene her. 

Vi arbejder også for at bevare kulturhistoriske spor og andre fortidsminder i nationalparken. Og måske gemmer din ejendom på bevaringsværdige minder? Så vi vil gerne tilbyde dig at finde ud af, hvad der er af spændende natur og fortidsminder på din ejendom. 

På kortet her er nationalparkens grænse indsat. Du kan forstørre kortet ved at klikke på det.

Hvis du ved, hvad du har, kan du passe bedre på det
Vi prøver at blive klogere på naturen her, så sammen med organisationer og ledende forskere fra hele landet indsamles data og viden i stor stil. Første step er nemlig at blive klogere på, hvor og hvad der findes.

Fx er der lavet en omfattende kortlægning over mosser og laver i nationalparken. Der bliver løbende talt ynglefugle, og vi har data på, hvor spidssnudet frø, strandtusse og markfirben findes. Der er en ekspert i edderkopper, der samler viden ind om hvilke edderkopper, nationalparken huser, og hvor de findes.

Desuden indsamler Biologisk Forening for Nordvestjylland og frivillige i nationalparken løbende data om forskellige arter og deres udbredelse i Thy.  Og i disse år afsluttes også en lang række kortlægninger af svampe, blomster, sommerfugle og guldsmede.

Hele denne enorme vidensbank om naturen i Nationalpark Thy vil vi tilbyde dig - samlet i en mappe specielt til dig, der er lodsejer i Nationalpark Thy.

Registrering af naturen - til almen viden eller HNV-kortlægning.
Vi tilbyder dig at komme ud til dig og registrere arter på din jord. Det kan være af ren og skær nysgerrighed, eller det kan være som et led i HNV-registrering.

Hvis din ejendom ligger udenfor et Natura-2000 område og har en HNV-score over 5, kan du søge ordningen ”tilskud til pleje af græs- og naturarealer”. Tilskuddet fordeles, så de højeste HNV-arealer får først, så hvis du har score 5 eller 6, kan du ikke være sikker på at få tilskud.

Gennem registrering af dit areal kan vi måske hæve din HNV-score med op til 6 point. 3 point på sjældne planter og 3 point på beskyttede dyrearter. På den måde kan vi måske hjælpe dig med tilskudsordningen.

Hvis vi skal lave et naturprojekt på din grund, planlægger vi det nøje. Vi laver altid en grundig registrering af arealet, inden vi går i gang. Det gør vi for at passe bedst muligt på naturen, og så vi senere kan følge udviklingen på arealet og blive klogere på, hvordan vi fremadrettet hjælper naturen på vej.

Hvad har du lyst til, at vi skal skabe sammen?
Vi kan hjælpe dig med konkrete naturplejeprojekter på din grund. Det kan være rydning, græsning, grøftelukning og meget andet. Tilgroning med invasive, ikke-hjemmehørende arter skader den vilde natur og kan fjernes - men det kræver en vedholdende indsats.

Når naturen bliver drænet kommer den i ubalance, og meget af dyre- og plantelivet forsvinder. Store dele af nationalparken er drænet med grøfter. Det gør at der er langt mindre potentiale for liv. Ved at lukke grøfterne kan vi genskabe den naturlige vandbalance. Det lyder måske vildt, men vi udviser selvfølgelig den største forsigtighed, så huse, veje, landbrugsjord, etc. ikke oversvømmes.

I store dele af nationalparken er der for stor planteproduktion i forhold til den antallet af vilde dyr, der græsser her. Derfor vil vi gerne have flere husdyr på græs i nationalparken – særligt heste og kvæg er velegnede, fordi de foretrækker græs fremfor urter. Og da vi netop ønsker at fremme de blomstrende urter, er disse dyr bedst.

Deres slid på jorden giver gode levesteder til en lang række andre dyr. Og så er der en hel mini-verden tilknyttet dyrenes ekskrementer bestående af både dyr og planter. Fx gødningsbiller og pæremøgmos - blot for at nævne et par stykker. I sådanne projekter kan vi være behjælpelige både med hegn, dyr og vejledning.

I sin tid blev de lavvandede søer drænet først. Men det er også de områder, der har den højeste værdi for naturen. Søer, der udtørrer om sommeren, har stor værdi for naturen. Her lever nemlig ikke fisk, der kan æde insekter og haletudser. Og når de ikke udtørrer, er de stadig rigtig gode for den vilde natur. Så opvarmes de nemlig hurtigt af solen til glæde for en verden af liv. Ved at genskabe fladvandede søer, kan man gøre en meget stor forskel for dyrelivet i nationalparken.

Formål 1 og målsætning 1 & 2 i bekendtgørelse om Nationalpark Thy

 

At bevare styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling.

De væsentligste naturtyper skal bevares, og deres udbredelse, kvalitet og mangfoldighed styrkes. De skal beskyttes mod tilgroning, afvanding, næringsstoftilførsel, invasive arter m.v. Der skal skabes større sammenhæng mellem nationalparkens naturområder og landskaber.  

For yderligere information kontakt

Anna Gudrun Worm

Title: Naturprojektleder
Mobile: 22254372

Jeppe Pilgaard

Title: Naturprojektleder
Mobile: 22 22 16 65

  

Her finder du plancherne, som blev brugt på "Min Natur" dagene den 28. april og 11. maj 2018:

Plancher naturdage forår 2018