Helårsgræsning ved Trøjborg

Konik-heste, der går året rundt på 220 hektarer ved Klitmøller, skal skabe dynamik i naturen og bedre levesvilkår for klithedens særlige og sjældne plante- og dyreliv. Forskningsprojektet skal give ny viden om helårsgræsning på klithede, effekten for biodiversiteten og samspillet mellem store planteædere og områdets rekreative brugere.

FORMÅL

10 konik-heste er per august 2022 udsat til helårsgræsning på et 224 ha. Natura 2000 område, hvor naturen har potentiale for forbedring. Målet er at helårsgræsningen skal udvikle og sikre klitnatur i en god/høj naturtilstand, der kan understøtte områdernes egnethed som levested for sjældne og truede arter tilknyttet klitnaturen. Samtidig skal moniteringen af helårsgræsningens effekter øge vores viden og kendskab til helårsgræsning i næringsfattig natur. Endelig undersøges også græsningens indflydelse på den rekreative brug af området.

METODE

Hestene moniteres via GPS-halsbånd. Den indsamlede GPS-data skal give viden om hestenes adfærd og færden, herunder hvilke habitater de foretrækker, hvor længe de opholder sig hvert sted, adfærdsændringer over året og i moniteringsperioden. Adfærdsdata skal sammenstilles med struktur- og vegetationsdata til belysning af græsningens effekt. Det er forskningsinstituttet fra Aarhus Universitet som har ansvar for dataindsamling, databehandling og afrapportering.

RESULTATER

Helårsgræsninen er et forsøgsprojekt, der løber over fem år.  Hestene tilses dagligt på individniveau af privat hesteholder. Ved manglende naturligt forekommende fødemængde, vil der blive tilskudsfodret, eller berørte dyr vil blive udtaget. Erfaringer  vurderes løbende, og føjes til siden her.

Hvorfor skal vi have helårsgræssende heste?

  • Store planteædere, der udsættes på et areal året rundt, er vigtige for god naturpleje. De skaber dynamik i landskabet og forbedrer betingelserne for biodiversiteten af andre dyr og planter.

  • Heste dækker større arealer med deres afgræsning og har lettere ved at omsætte det naturligt forekommende foder end drøvtyggere som får og køer. 

  • Heste foretrækker kort græs, men når de græsser på området hele året, æder de også lange græsarter og holder fx brombærkrat og tagrør nede. Til gavn for biodiversiteten.

  • Hestene tilses dagligt af dyreholder. Når du færdes på arealet, bør du holde afstand til hestene og undgå at fodre dem. Har du hund med, skal den være i snor.

Læs mere i videnbladet herover. 

 

Fakta om projektet

Kort over området

Kontakt: Jeppe Pilgaard

Title: Biolog
Phone: 2222 1665