Formidlingsdag den 26. okt. 2017

Ca. 60 personer deltog den 26. oktober 2017 i Formidlingsdagen på Vesterhavsgården i Agger. Formidlingsdagen var en temadag om formidling og læring, der samtidig var startskud for kompetenceudviklingsprojektet "Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening".

Her på temasiden finder du opsamling, videoer og andet undervisningsmateriale fra Formidlingsdagen.

undefined

undefined

undefined

undefined

Nationalparkskolen – Din vej til viden, kunnen og mening, ved Bo Immersen, Nationalpark Thy.

Målet med oplægget var dels at rammesætte Formidlingsdagen og dels det tre-årige kompetenceprojekt med henblik på at klarlægge, hvad deltagerne kan forvente at få ud af deltagelsen i kompetenceudviklingsaktiviteter.

Under oplægget fortalte Bo, hvad nationalparkens vision er med kompetenceprojektet. Helt konkret, hvad nationalparken vil, og hvorfor nationalparken vil understøtte alle dem, der møder gæsterne med viden og kompetencer.

Formålet med projektet er at hjælpe gæsterne til at opleve og forstå nationalparkerne, ved at understøtte de personer, som gæsterne møder under et besøg, med kompetencer og viden. 

Læring og hjernen, ved Nicolaj Suhr Jensen, UCN Act2Learn.

Et meget inspirerende oplæg om hjernen og formidlingen, der tog udgangspunkt i følgende tre områder:

 1. Et generelt forskningsmæssigt kik på hvad formidling er og hvad det fungerer ud fra. Det vil sige, hvad bygger din formidling på? Hvilke overvejelser har du gjort dig om tilgangen til og fravalget af formidlingsstrategi?
 2. Formidling er afhængig af konteksten. Al formidling er afhængig af den kontekst, som den skal være en del af. Det være sig situation, tid, område m.m. Derfor inviteres deltagerne ind i at forstå konteksten som et arbejdsrum hvori formidling kan planlægges ind i.
 3. Der tages udgangspunkt i hvorledes formidling ser ud, når hjernen skal sige det. Hvordan kan forskellige centre ses at have betydning for, hvad der er henholdsvis god formidling, dårlig formidling eller nødvendig formidling?

Målet var at give deltagerne en forståelse for, at opfattelsen af, om formidlingen er god, er tæt knyttet til konteksten, og samtidig er afhængig af hjernen der møder formidlingen. Oplægget var planlagt ud fra et meget praksisnært synspunkt, hvorfor der blev givet konkrete eksempler på såvel god, dårlig og naturlig formidling.

 

undefined

undefined

Kvalitetsoplevelsens elementer, ved Christina Pedersen, Natur- og kulturformidler

Formålet med workshoppen var at introducere en formidlingsmodel, som formidlere kan anvende i egen praksis. Den personlige formidler har effektfulde "værktøjer", når der fx skal formidles fagligt stof, eller hvis der skal skabes en god oplevelse. Nogle af disse værktøjer er omfattet i modellen for kvalitetsoplevelsen elementer. Modellen skal fungere som et refleksionsværktøj i forbindelse med tilrettelæggelsen af en formidlingssituation. Modellen er relevant for enhver formidler - uanset erfaringsgrundlag og personlig tilgang til formidling. På workshoppen blev der givet konkrete eksempler på anvendelse. 

Der var stor interesse for emnet. Deltagerne var godt engageret i både tegneøvelse og dialogen omkring oplevelser, der har til formål at stimulere de dybere følelser hos målgruppen. Det handlede med andre ord om, hvordan en formidler kan sætte rammerne optimalt for at stimulere den indre oplevelse hos målgruppen.

Christina anvender selv modellen ’KVALITETSOPLEVELSENS ELEMENTER’ til enhver formidlingsopgave. Den omfatter forskellige virkemidler, som netop tager afsæt i fantasi, refleksion og følelser. Modellen blev med sund skepsis diskuteret og kommenteret af deltagerne, og der var flere efterspørgsler på yderligere materiale, som er under udarbejdelse.

Konklusionen på workshoppen var, at forslag og inspiration til konkrete formidlingsmetoder tiltrak stor interesse. Christina fornemmede blandt størstedelen af de i alt 30 deltagere, at der var et ønske om, at få større indsigt i nye og mere kreative formidlingsmetoder, - men også, at formidlerne har brug for hjælp eller støtte til at blive fortrolige med nye tilgange. 

Kulturhistorien i Nationalpark Thy, ved Charlotte Andersen, Museum Thy samt Jens Andersen, Museumscenter Hanstholm

Formålet med workshoppen var, at undersøge opbakning til og muligheder for at gennemføre et læringsforløb omkring kulturhistoriske temaer. Charlotte, Jens og Jytte gav en introduktion til temaet og forslag til hovedelementer i læringsforløb. 

Deltagerne gav kom med nedenstående ønsker og forslag til indhold og metode. På baggrund af dette udarbejdes der oplæg til enkelte læringsforløb, som kan blive udbudt i 2018 og 2019.

Konkrete forslag fra deltagerne til indhold(andre emner kunne også være relevante):

 • Landskabsdannelse og –udvikling (kortmateriale og gerne synliggørelse i landskabet!)
 • Jættestuen ved Lodbjerg og generelt om stenalder
 • Vikingetidsbebyggelsen i og omkring nationalparken
 • Middelalder – kirker, herregårde
 • Agger Tanges udvikling
 • Lodbjerg Fyr – byggeriet (hvordan er det foregået i praksis, arkitekturen, fyrets drift, livet på fyret)
 • Fiskerlejernes individuelle historie
 • Strandinger
 • Vorupør Gl. Kirkegård
 • Sandflugtsbekæmpelse og plantningshistorie – både overordnet og detaljer/kilder
 • 2. VK – lokaliteter (fra små minehuller til større anlæg/batterier)

Vedr. form:

 • Tematiserede litteraturlister og kildesamlinger. (der er lavet en litteraturliste/database i samarbejde med Thisted Bibliotek, men den er desværre ikke funktionsdygtig i øjeblikket)
 • Hjælp til informationssøgning og kildelæsning (kunne foregå som studiekreds)
 • Studiekreds omkring kulturhistoriske emner kombineret med foredrag og ekskursioner – forskellige ønsker om varighed mm
 • Forholdsvis detaljerede emnekurser eller med udgangspunkt i en lokalitet
 • Øvelsesrække med øvelser i formidling
 • Videns- og erfaringsdeling formidlerne imellem
 • Direkte møde med levende kilder, f.eks. med tilknytning til Lodbjerg Fyr
 • Kulturmiljøatlas
 • Visualisering af steder/landskaber med VR eller på app. Her kunne gamle kort med fordel bruges

BFN´s kurser om flora og fauna i Nationalpark Thy, ved Jens Handrup, BFN Naturkurser

Formålet med workshoppen var, at præsentere konkrete læringsmuligheder i form af fire Nationalpark Thy basiskurser samt BFN’s Naturkursers tilbud. Workshoppen bestod overvejende i en præsentation af de nye kursusprogrammer.

Omkring 15 personer deltog i workshoppen, og flere benyttede muligheden for at komme med ønsker til næste års kurser samt evaluere på kurser, som man har deltaget i 2017. Der blev fx foreslået kurser om vilde planter i madlavningen, og et nyt kursus om kendskab til træer.

Forvaltning af naturen i NP Thy, ved Anna G. Worm, NP Thy og Morten B. Stummann, Naturstyrelsen Thy

Formålet med workshoppen var at undersøge opbakning til og muligheder for at gennemføre et læringsforløb omkring forvaltningen af naturen i NP Thy. Morten og Anna gav en introduktion til temaet og kom med bud på hovedelementer i et læringsforløb, fx Naturgenopretning, vildtforvaltning, plejemetoder i naturen og forvaltning af skov. 

Oplægget og drøftelserne tog udgangspunkt i 15 symbolske fotos. Hovedemnerne var; Natursyn, skovdrift, plejemetoder, problemarter, naturlig hydrologi, dynamik. Deltagerne var diskussionslystne og var gode til at komme med ønsker og forslag til indhold og metode i kommende læringsforløb. Der var et stort ønske om kursus i Naturstyrelsens driftsplan, når den bliver godkendt. Et kursus i skovdyrkning blev også efterlyst. Og endelig var der interesse for at kursus i naturlig hydrologi og et i dynamik.  På baggrund af ønskerne udarbejdes efterfølgende et oplæg til læringsforløb, som kan blive udbudt i 2018 og 2019.

Værtskab og lokal-kendskab, ved Rasmus Birkeholm Jensen, Danske turisme-kompetencer/Dansk Kyst- og Naturturisme

Danske Turismekompetencer er et projekt under Dansk Kyst- og Naturturisme, der har til formål at udvikle præcis de kompetencer, der kan sikre vækst i din virksomhed. Første fase i processen er at klarlægge, hvilke kompetencer din virksomhed har brug for, for at kunne gøre jeres produkt eller ydelse endnu bedre. Fx kompetencer inden for personligt værtskab, digitalisering fx brug af TripAdvisor, servicedesigns og værdikædebaseret ledelse.

På workshoppen fortalte Rasmus om projektet og mulighederne, og han har lavet en kort opsamling fra workshoppen:

 • Der var flere virksomheder og institutioner der var interesseret.  Virksomhederne og institutionerne var af forskellige typer og på forskellige stadier af deres ”liv”, hvilket vi ser som værende positivt, da vi så favner bredt i værdikæden. Det er vigtigt for os, og for hele området, at der er hele værdikæden omkring turisme i Thy der bliver styrket, da det er med til at give en bedre helhedsoplevelse for turisterne.
 • Der blev nævnt flere områder hvor virksomhederne kunne se behov for kompetenceudvikling, blandt andet digitalt, service, værtskab og netværk.
 • Der var også folk der gerne vil bringe information om kompetenceprojektet videre til kollegaer og samarbejdspartnere – det er meget positivt, og alle må gerne nævne det for folk de mener kunne have interesse i projektet.

Resultater af kompetence-behovsanalyse i Thy, ved Maria B. K. Gudiksen og Lea Wisnes, UCN

Formålet med workshoppen var todelt:

 • Med udgangspunkt i resultater af en behovsanalyse foretaget af Natur- og kulturformidleruddannelsen, UCN i foråret 2017, fik deltagerne indblik i, hvad besøgende ser og lægger mærke til. Hvad der fungerer godt i formidlingen, og hvad der kan forbedres.
 • Maria og Lea deltager også i arbejdet med at lave nationalparkens kompetencestrategi, og de fremlagde hovedelementer fra strategien og modtog respons fra deltagerne.

Responsen på kompetencestrategien var yderst positiv i to af vores workshops. At den kan fungere både som en ”rettesnor” for nye frivilige og formidlere fungerer virkelig godt, men også at de eksisterende ser sig selv efter i sømmene og ser hvor deres egne kompetencer kan udvikles. Det er et stort plus at den ikke er teksttung og at de forskellige målgrupper kan slå op på en side og finde sig selv. 19 personer deltog i workshoppen.