Ørum og Flade Sø

Søerne

De store, lavvandede søer, Flade Sø (485 hektar) og Ørum Sø (442 hektar), var oprindelig en del af Krik Vig, men blev til søer da de på grund af sandflugt blev afskåret fra vigen. Indtil midten af 1800-tallet dannede de et sammenhængende søområde. I 1868 forsøgte man at afvande søerne, men efter nogle få års opdyrkning af søbunden opgav man hele projektet, da det var urentabelt. I dag ligger Flade Sø bag et beskyttende havdige, og de to søer er adskilt af en vej og et sikringsdige. Den mindre Roddenbjerg Sø (18 hektar) mellem søerne er af nyere dato og er opstået ved tørvegravning.

Levested for odderen

Den næringsrige Ørum Sø er en del af Hvidbjerg Å–systemet, og søen har afløb til Krik Vig gennem Roddenbjerg Sø og Kastet Å. Søen og åsystemet er Natura 2000 område og dermed særlig beskyttet. Hvidbjerg Å-systemet er et kerneområde for odderen, som her har en stabil bestand. Desuden er å-systemet levested eller potentielt levested for de sjældne lampretter, en blodsugende fiskeart, der ligner ål.

Planter og dyr

Ved Flade Sø er der visse steder rørskove af tagrør. På strandengene vokser flere orkidéarter, blandt andet kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt, men også strand-asters og smalbladet kæruld.

Flade Sø har en god fiskebestand med mange arter, blandt andet aborre, skalle, brasen, gedde, helt, ål og sandart. Sidstnævnte er gennem årene blevet udsat i stor stil. Både Flade Sø og Ørum Sø har et rigt fugleliv. Her kan man opleve en bred vifte af ænder og vadefugle. Af ynglefugle kan nævnes grågås, gravand, krikand, stor præstekrave, rødben og stor kobbersneppe. Af søens rastefugle skal især nævnes taffeland, stor og toppet skallesluger, hjejle, storspove og skægmejse.

Kanosejlads og fiskekort

Sejlads i egen kano er tilladt i perioden fra 15/6 til 31/12. Kanoer kan lejes hos flere lokale udbydere fra den 15/7. Find udlejere hos Thy Turistbureau.

Fiskekort til fiskeri fra bredden af Flade Sø kan købes på Thy Turistbureau.