Hanstholm Vildtreservat

Området rummer et rigt dyreliv. Sjældne fuglearter yngler her, og store bestande af krondyr holder til på de uforstyrrede arealer. På grund af fredningen er der begrænset adgang, og i ynglesæsonen må man nøjes med at betragte landskabet lidt på afstand. 

Dyreliv i reservatet

Hanstholm Vildtreservat består af lyngklædte klitter, så langt øjet rækker, kun afbrudt af bjergfyr, der blev plantet som et led i kampen mod sandflugten. Indtil 1930 var arealet opdelt i en mængde parceller, ejet af bønder og husmænd og brugt til græsning og jagt. I 1930’erne opkøbte staten jorden, jagt blev forbudt, og i 1949 blev vildtreservatet oprettet.

Fugletårnet i Sårup, i den nordvestlige del af Tved Klitplantage, ligger højt på den gamle kystskrænt. Herfra er der en særlig god udsigt over de indre og lukkede områder af Hanstholm Vildtreservat. Medbring en god kikkert.

Omkring søerne udspiller der sig et rigt dyreliv på forskellige tider af året. I marts-april kan man være heldig at opleve traner, der danser og trompeterer i kærene neden for tårnet, inden de slår sig ned på ynglepladserne i reservatet. Senere på sommeren kan man se dem spankulere rundt parvis med én eller to unger.

Et af de bedste steder at opleve krondyrene i reservatet er ligeledes fra tårnet. I sensommeren kan der i perioder samles op til 400 dyr i klitterrænet ud for tårnet. Senere splittes flokken op i brunsttiden, når de store pladshjorte har samlet hver sin rudel, som de nidkært vogter over. Når hjortene brøler ud over vildmarken en vindstille aften i solnedgangen, glemmer man nutiden og føler sig hensat til urtiden.

I træktiden besøges det indre reservat af mange rastende fugle. Hvert efterår kommer der store flokke af kortnæbbede gæs fra ynglepladserne på Svalbard, og i de senere år er flokkene af grågæs blevet større og større.

Reservatet

For at beskytte fugle- og dyrelivet gælder der særlige regler for færdsel i Hanstholm Vildtreservat: Hele reservatet – undtagen den del, der ligger vest for Kystvejen – er lukket i yngletiden, det vil sige fra 1. april til og med 15. juli. Man må dog stadig gå ind til fugletårnet i Sårup, som ligger 50 meter inde i reservatet. Det centrale område med de mange søer og vådområder er lukket for færdsel hele året.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide

Søerne langs den gamle kystskrænt

Langs den gamle kystlinje kan man se en række søer af meget forskellig type. Den nordligste sø, Sokland, er trods sit næringsfattige vand og sine sandede omgivelser langs bredden bevokset med tagrør og star. Den ligner således en almindelig dansk sø.

Hvor den gamle kystlinje slår en bugt ind i landet ligger Blegsø og Tormål. Langs østsiden af Blegsø fortsætter kalkklinten ned i søen og danner her bunden, mens den vestlige del af søbunden er sanddækket. Blegsø er en såkaldt karstsø ligesom Nors og Vandet Sø.

undefined