Ålvand Klithede

Ålvand Klithede er et storslået og uberørt område med markante og let erkendelige parabelklitter. Fra de østligste klittoppe ind mod Tvorup Klitplantage er der frit udsyn til havet, kun afbrudt af Kystvejen. Den centrale del er habitat- og fuglebeskyttelsesområde samt landskabsfredet. Færgegårds Sig er et spændende klitsøområde, som ligger inde i plantagen.

Klithede og lobeliesøer

I Ålvand findes der flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning eller deres høje naturkvalitet er af international betydning. Dette skyldes, at der er tale om store sammenhængende klitområder i noget nær naturtilstand. Det vil sige med fri dynamik, naturlige vandstandsforhold og et veludviklet og varieret plante- og fugleliv. Således forekommer en pæn del af nationalparkens klitheder, klitlavninger og næringsfattige søer i dette område. Flere af de lavvandede, næringsfattige søer er lobeliesøer, opkaldt efter den sjældne plante Tvepibet Lobelie. Af andre vigtige naturtyper må især nævnes de grå klitter.

Ålvand rummer sjældne planter som orkideen hjertelæbe, sortgrøn og gulgrøn brasenføde, pilledrager, krybende ranunkel og fin bunke. Som fuglelokalitet er området især værdifuldt for tinksmed, trane og flere arter af gæs. Blandt andet raster 8-12.000 kortnæbbede gæs på træk i foråret. Ålvand Klithede er også kendt for odder samt strandtudse, spidssnudet frø og markfirben.

Desværre er næringsstofbelastningen af de sårbare naturtyper blevet et problem. Ekskrementer fra de flere tusinde gæs, der i perioder opholder sig i området, medfører en betydelig tilførsel af næringsstoffer til især lobeliesøer og klitlavninger, hvilket har medført øget tilgroning og mudderaflejring i de lavvandede søer.

Krondyr og traner

I de senere år har der etableret sig en stor bestand af krondyr, som ofte kan iagttages på de åbne vidder på Ålvand Klithede og i de nærliggende plantager. Specielt i brunsttiden er det en stor oplevelse at se og høre hjortene, når de kæmper om hindernes gunst. I denne periode er hjortene ofte helt sorte at se på, fordi de ruller sig i mudderhullerne, de såkaldte sølehuller.

I 2012 blev der opført et fugletårn i sydkanten af Tvorup Klitplantage med adgang til fods eller på cykel gennem plantagen. Herfra er der en god udsigt ud over hele Ålvand med mulighed for at komme tæt på traner og krondyr ved hjælp af en god kikkert.

Af hensyn til de sjældne ynglefugle – blandt andet tinksmed, hjejle og trane – er der adgangsforbud på Ålvand Klithede og i Færgegårds Sig i perioden fra 1. april til 15. juli. Adgangsforbudet er markeret med skilte i terrænet.