Ørum og Flade Sø

De store flade søer i nationalparkens sydlige del er spændende fuglelokaliteter. Måske får du også få et glimt af odderen

Både Flade og Ørum Sø er lavvandede. Oprindelig var de en del af Krik Vig og dermed Limfjorden. Men 1600-tallets sandflugt afskar de to søer fra vigen. Det vil sige, dengang var det bare én stor sø, Flade Sø, på ca. 1200 hektar, som gennem tiden har været under kraftig kulturpåvirkning gennem kanalbyggeri og afvanding.

I sidste halvdel af 1800-tallet forsøgte et konsortium anført af engelske finansfolk fx at udtørre den store sø. Hensigten var at skaffe græs til de mange stude, som var en stor eksportvare på den tid. Det viste sig dog at være for dyrt at holde området afvandet. Så det store anlægsprojekt blev opgivet efter få år.

Men projektets blev den spæde start på kystsikring ved Flade Sø og blev siden forstærket. I 1958 opførtes det store kystsikringsdige for at beskytte baglandet, og det afskar Flade Sø fra de øvrige søer og Hvidbjerg Å-systemet.

I dag er den brakvandede Flade Sø (485 hektar) beskyttet af et dige mod Vesterhavet og endnu et på strækningen op mod den ferskvandede Ørum Sø (442 hektar). Mellem de to søer ligger den mindre og yngre Roddenbjerg Sø (18 hektar), der er skabt efter tørvegravning.

Store dele af jorden ned til Ørum Sø er privatejet og ikke tilgængelig. Til gengæld kan du nyde de smukke naturområder rundt om Flade Sø.  Visse steder langs søbredden er der rørskove af tagrør, hvor mange fugle holder til. På strandengene vokser flere orkidéarter, blandt andet kødfarvet gøgeurt og maj-gøgeurt, men også strand-asters, smalbladet kæruld og den sjældne strandsnerle.

Tag den grønne Flade Sø Rute (13,5 km) fra Lodbjerg Fyr (eller fra Agger), så kommer du hele søen rundt. For at fiske i Flade Sø skal du have særligt fiskekort, som kan købes hos Krik Marine/Limbo Både i Agger.

Odderen, fugle og lampretter

Ørum Sø er en del af Hvidbjerg Å–systemet og har afløb til Krik Vig gennem Roddenbjerg Sø og Kastet Å. Hele området udgør et Natura 2000-område og er dermed særligt beskyttet. Her har odderen sit kerneområde med en stabil bestand.

Samtidig er det levested eller potentielt levested for de sjældne lampretter, en blodsugende fiskeart, der ligner ål.

Fuglelivet udfolder sig i stor stil i både Flade Sø og Ørum Sø. Her kan du opleve en bred vifte af ænder og vadefugle. Grågæs, gravænder, krikænder, stor præstekrave, rødben og stor kobbersneppe yngler her. Mens både taffeland, stor og toppet skallesluger, hjejle, storspove og skægmejse bruger søerne som en vigtig rasteplads under deres træk.

Odderen blev jagtet heftigt i Danmark op til engang i 1960'erne, hvor arten næsten var udryddet. I dag er odderen fredet og bestandene er i fremgang. Også i nationalparken, hvor odderen har et af sine kerneområder omkring Hvidbjerg Å og Ørum Sø. Foto: Biopix.

Google Maps