Lodsejer i Nationalpark Thy vinder 15. Juni Fondens store Naturpris 2023

16-06-2023

Karsten Hansen - og hans hustru Ellen Kirk - som nationalparken gennem mange år har haft et fantastisk samarbejde med, vinder en af Danmarks største naturpriser

græssen dyr på Karsten og Ellen Hansens ejendom
Græssende dyr på Karsten og Ellens ejendom, Vestergaard.

15. Juni Fonden uddelte torsdag aften fondens store Naturpris. Prisen på kr. 200.000 går i år til lodsejer Karsten Hansen, som Nationalpark Thy gennem mange år har haft et fantastisk samarbejde med

15. Juni Fondens Naturpris gives til ”den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter”.

Det gælder i den grad for Karsten Hansen og hans hustru Ellen, der er lodsejere, som bare vil det bedste for såvel naturen som naturinteresserede. Gennem mange år har Karsten og Ellen forvaltet deres arealer til gavn for naturen, og i samarbejde med bl.a. nationalparken har de genetableret klithede på tidligere landbrugsarealer, lavet paddevenlige vandhuller og lavet et hav af ture på deres arealer til glæde for mange.

Karsten Hansen dyrkede i mange år sin ejendom som landbrug med konventionelt malkekvæg. Men da han i 1980’erne gravede en sø på sin mark, blev hans store naturentusiasme vakt. I dag huser søen bl.a. den sjældne bregne pilledrager. På engarealet omkring har Karsten og Ellen lige siden fulgt udviklingen – fra dyrket mark til i dag at være en eng med plettet gøgeurt – og ynglested for trane.

I 2010 lykkedes det Karsten Hansen at få miljøministeren til at udvide Nationalpark Thy, så den omfattede hele hans ejendom – den første udvidelse af en dansk nationalpark på privat initiativ. Han havde nemlig et ønske om at få mere natur – gerne flere vandsalamandre, klokke-ensian, soldug, liden ulvefod. Han havde på det tidspunkt solgt dyrene og taget arbejde ved kommunen, så ejendommen ikke længere skulle sikre smør på brødet.

Siden er mere end 500 artsfund af planter, insekter m.m. fra Karsten og Ellens ejendom indrapporteret på den nationale artsportal Arter, bl.a. også den sjældne billeart dyndløber. På ejendommens fine klithedeområde lever også en isoleret bestand af den rødlistede ensian-blåfugl, som vi i Nationalparkfond Thy nu arbejder for at få bragt sammen med bestande i Ålvand Klitheden.

Vi er i Nationalpark Thy meget stolte af at have lodsejere som Karsten og Ellen – og ønsker dem et stort tillykke med prisen. På fotoet herunder overrækker bestyrelsesformand i 15. Juni Fonden, Helene Kähler Hjenner Naturprisen 2023 til Karsten Hansen.

15. Juni Fondens Naturpris

15. Juni Fondens Naturpris er primært rettet mod lodsejere, der har gjort en særlig arealbaseret indsats omkring bevaring og udvikling af eksisterende natur gennem naturbeskyttelse, naturpleje, naturgenopretning og etablering af bedre sammenhængende natur. Indsatsen kan også omfatte projekter, hvor naturen kan udvikle sig på egne betingelser.

Målet med 15. Juni Fondens Naturpris er også at inspirere til samarbejde blandt lodsejere om naturprojekter. 15. Juni Fonden ser gerne, at dette sker på tværs af interesser og ejendomsskel i håb om, at dette vil føre til bedre natur og give naturen mere plads i Danmark.

Prisen uddeles hvert år og er på kr. 200.000.