Velkommen til Naturnationalpark Hanstholm

24-03-2022

Danmarks største kommende naturnationalpark kommer til at ligge i Nationalpark Thy. Nationalparkfonden glæder sig over den øgede fokus på naturen i Thy – og opfordrer til, at den kommende naturnationalpark etableres i dialog med lokalområdets interessenter

Områderne for ti nye naturnationalparker i Danmark er nu offentliggjort af Miljøminister Lea Wermelin. Den største af dem alle, Naturnationalpark Hanstholm, ligger i Nationalpark Thy i et 5.040 hektar stort areal i Hansholm Vildtreservat, Tved og Vilsbøl Klitplantager.

Nationalpark Thy glæder sig over Miljøministeriets øgede prioritering af at skabe plads til natur med højere biodiversitet, også i Thy. Der er et stort sammenfald mellem ambitionerne for de nye naturnationalparker og de målsætninger, der er sat for Nationalpark Thy. Den nye Naturnationalpark Hanstholm udgør den nordligste del af Nationalpark Thy og vil således også fremadrettet være et prioriteret område for nationalparkens vigtige arbejde for at skabe bedre natur. Med den naturkvalitet, der allerede findes på den nyudpegede naturnationalparks område og på de tilgrænsende arealer i Nationalpark Thy, er der i høj grad basis for at udvikle sammenhængende natur, hvor truede dyr og planter kan leve og udbrede sig.

Lokal involvering

Med etableringen af Naturnationalpark Hanstholm planlægger Naturstyrelsen at nedsætte en lokal arbejdsgruppe, hvor forskellige lokale interessenter bliver repræsenteret. Nationalpark Thys bestyrelse bifalder denne beslutningsproces med ønsket om, at den forestående konkrete udformning af naturnationalparken i Thy vil foregå i åben og inddragende dialog, så der skabes bredt ejerskab for vores fælles natur.

”Der er stort behov for fælles fodslag i det vigtige arbejde for at højne biodiversiteten i vores natur. Derfor er det også vores klare ønske, at en ny naturnationalpark rodfæstes i lokalområdet og bliver en varig løsning til gavn for både natur og mennesker”, udtaler bestyrelsesformand for Nationalpark Thy, Torben Juul-Olsen.

Etablering af naturnationalparker er en langsigtet løsning, der ad åre skal højne naturværdierne, gøre landskaber mere dynamiske og give danskerne adgang til endnu flere skønne naturområder. Så det er vigtigt, at også etableringsprocessen får lov at tage sin tid og gennemføres på bedst mulige grundlag, mener Torben Juul-Olsen og understreger, at nationalparkfondens bestyrelse gerne stiller sig til rådighed for den fremadrettede involverende dialog om Thys nye naturnationalparks udformning.

Kontaktperson

Torben Juul-Olsen

Title: Bestyrelsesformand
Phone: 40100881