Ny Nationalparkplan er vedtaget

05-10-2022

Vildere natur og bæredygtig udvikling er hovedpunkter i Nationalpark Thys Nationalparkplan 2022-2028, der efter offentlig høring nu er vedtaget. Planen danner grundlag for nationalparkfondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy. Den træder i kraft 1. januar 2023.

Nationalparkplan 2022-2028 indeholder en status, bestyrelsens visioner og mål for udviklingen også på længere sigt, samt en prioriteret handlingsplan for indsatsen i planperioden. 

Naturen i Nationalpark Thy har højeste prioritet, og det skal sikres, at naturen i nationalparken på langt sigt er varieret og i balance med de menneskelige aktiviteter. Nationalpark Thy har opbygget stærke kompeten­cer inden for naturgenopretning på privatejede arealer og styrket infrastruktur, facili­teter og formidling i nationalparkområdet - bl.a. gennem etablering af besøgs­centre og involvering af frivillige kræfter i nationalparkens drift og udvikling.

Disse kerneområder udgør grundstenene i den kommende nationalparkplan, der bygges op om:  

1)   Vildere natur. Indsatser som understøtter udviklingen af naturen jf. Nationalpark Thys formål 1 og 2.

2)   Bæredygtig udvikling. Indsatser som understøtter rammerne for at kunne levere storslåede oplevelser og forståelse af naturen samt udvik­ling i lokalområdet, uden at der sker unødig færdsel i og forstyrrelse af den særligt sårbare natur, jf. nationalparkens formål 3, 4, 5 og 6.

3)   Tværgående indsatser, som i sin helhed understøtter, at naturen og udviklingen i området sker i samhørighed, og som understøtter alle na­tionalparkens formål.

 

Nationalpark Thys tredje vedtagne Nationalparkplan danner grundlag for nationalparkfondens og sekretariatets fremadrettede arbejde og prioriteringer i planperioden. Planen træder i kraft pr. 1. januar 2023.

Nationalparkplan 2022-2028 er blevet til gennem en involverende proces bestående af: En redegørelse for udviklingen i området, indkaldelse af forslag og idéer fra offentligheden, drøftelser med interessenter og i råd og bestyrelse, og en høring i offentligheden med efterfølgende korrektioner. 

Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for hverken lodsejere, kommune eller region, og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde med offentligheden.

Du kan læse både selve Nationalparkplanen og udgivelser fra planens tilblivelses- og høringsfaser her

 

Klagevejledning:
Nationalparkfondens vedtagelse af en nationalparkplan kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage efter § 29, stk. 1, skal være indgivet skriftligt inden 7. november 2022.

Klageberettiget er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen. Klageberettiget er endvidere:

1) offentlige myndigheder, hvis interesser berøres af afgørelsen,

2) lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i nationalparkens udvikling og drift, og

3) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Nationalparkfond Thy på mail: Obfuscated Email. En klage anses for indgivet, når den er modtaget af Nationalparkfond Thy. 

Kontaktperson

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Phone: 72 54 15 00
Mobile: 22221666