Forslag til Nationalparkplan 2022-28 for Nationalpark Thy

30-03-2022

Forslag til Nationalparkplan 2022-2028 er d. 30. marts 2022 sendt i 12 ugers offentlig høring. Planen skal danne grundlag for fondens arbejde med at udvikle Nationalpark Thy i perioden.

Nationalparkplan 2022-2028 indeholder en status, bestyrelsens visioner og mål for udviklingen også på længere sigt, samt en prioriteret handlingsplan for indsatsen i planperioden. 

Naturen i Nationalpark Thy har højeste prioritet, og det skal sikres, at naturen i nationalparken på langt sigt er varieret og i balance med de menneskelige aktiviteter. Nationalpark Thy har opbygget stærke kompeten­cer inden for naturgenopretning på privatejede arealer og styrket infrastruktur, facili­teter og formidling i nationalparkområdet - bl.a. gennem etablering af besøgs­centre og involvering af frivillige kræfter i nationalparkens drift og udvikling. Disse kerneområder udgør grundstenene i den kommende nationalparkplan, der bygges op om:  

1)   Vildere natur. Indsatser som understøtter udviklingen af naturen jf. Nationalpark Thys formål 1 og 2.

2)   Bæredygtig udvikling. Indsatser som understøtter rammerne for at kunne levere storslåede oplevelser og forståelse af naturen samt udvik­ling i lokalområdet, uden at der sker unødig færdsel i og forstyrrelse af den særligt sårbare natur, jf. nationalparkens formål 3, 4, 5 og 6.

3)   Tværgående indsatser, som i sin helhed understøtter, at naturen og udviklingen i området sker i samhørighed, og som understøtter alle na­tionalparkens formål.

 

Planen er blevet til gennem en involverende proces bestående af: En redegørelse for udviklingen i området, indkaldelse af forslag og idéer fra offentligheden, drøftelser med interessenter og i råd og bestyrelse, og nu en høring i offentligheden. I listen her til højre kan du læse både selve forslaget til nationalparkplanen, den tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse, samt det øvrige materiale, der har været led i tilblivelsen af planen. 

Nationalparkplanen har ingen retsvirkning for hverken lodsejere, kommune eller region og nationalparkfonden har ingen myndighedskompetence. Realisering af planen afhænger således af, hvad der kan gennemføres via frivillige aftaler med lodsejerne og samarbejde med offentligheden.

Der planlægges afholdt offentligt møde om forslaget torsdag d. 28. april kl. 19 i Nationalparkcenter Thy, Vesterhavsgade 168, Nr. Vorupør, 7700 Thisted. Alle er velkomne og tilmelding ikke nødvendig.

Indsigelser til nationalparkplanen sendes til: Obfuscated Email senest d. onsdag d. 22. juni 2022.

Kontaktperson

Else Østergaard Andersen

Title: Leder
Phone: 72 54 15 00
Mobile: 22221666