Opfølgning på møde om eventuel udvidelse af Nationalpark Thy – proces og materiale

06-11-2020
Udvidelse

Torsdag d. 29. oktober holdt Nationalparkfond Thys bestyrelse et møde for at lodde stemningen om en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy. Bestyrelsen skal nu tage stilling til den efterfølgende proces.
Hvis du gik glip af mødet eller gerne vil gense udvalgte dele af mødet, finder du slides fra mødet og link til udsendelse på facebook herunder.

Sikke en opbakning til mødet – både fra folk i salen og seere hjemme foran computeren. Jeg er glad for at vi fik afholdt mødet, og nationalparkgruppen i Lild Strand og Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland bidrog med deres ideer til, hvad en udvidelse af nationalparken kan betyde for området fra Hanstholm til Bulbjerg og i Krik Vig”. Sådan lyder bestyrelsesformand Torben Juul-Olsens umiddelbare kommentar efter mødet i Hanstholm, som også blev livestreamet, så alle havde mulighed for at følge med og komme med deres besyv.  

Vi har bestemt fået noget at tænke over, til vi mødes i bestyrelsen i december. Her skal vi drøfte om – og i givet fald hvordan – vi vil gribe en kommende proces an. Vi ved med sikkerhed, at hvis en udvidelse skal komme på tale, skal det ske med et samtykke fra kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Det er nemlig beskrevet i loven om nationalparker. Vi ved også, at hvis der skal arbejdes videre med en udvidelse, er det på den betingelse, at det sker ad frivillighedens vej.

Mødet i Hanstholm blev afholdt på baggrund af ønsker fra flere sider om at udvide nationalparken. I forbindelse med den næste nationalparkplan for 2022-2028 er der fx modtaget forslag om udvidelse fra 41 forskellige organisationer og privatpersoner. Mødet blev afholdt for at lodde stemningen forud for en beslutning om en eventuel videre proces. Ud over de to præsenterede områder vil andre mindre områder også kunne komme i spil i forbindelse en eventuel udvidelse.

Den formelle proces frem til, at en minister kan træffe beslutning om en større udvidelse af en nationalpark, er beskrevet i loven om nationalparker. I lov om nationalparker § 4-7 kan man læse mere om, hvilke betingelser der skal følges. Læs loven her. Et konkret forslag til udvidelse skal følge en formaliseret og længere proces, hvor bl.a. alle berørte lodsejere kontaktes direkte.

En udvidelse er altså ikke lige på trapperne. Hvis det skal gøres, skal det gøres ordentligt og i et tempo, så alle involverede er med på, hvad der sker, hvordan lige præcis, de bliver berørt, og hvilke muligheder det kan åbne for dem. Og det tager tid.” slutter Torben Juul-Olsen af. 

 

Link til at gense video-transmissionen fra mødet ved at trykke her.

Ønsker du mere information?

Hanne M. L. Hornstrup

Title: Frivilligkoordinator og projektleder nationalparkplan
Phone: 20 91 62 04

Sådan forløber en processen med en udvidelse

En udvidelse af Nationalpark Thy vil strække sig over en længere periode og kan i store træk forventes at være som følger:

-          Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy drøfter, hvorvidt det vurderes relevant at arbejde videre mod en udvidelse

-          Kommunalbestyrelsen drøfter, hvorvidt der kan gives samtykke til, at miljøministeren udarbejder forslag om udvidelse

-          Henvendelse til miljøministeren med henblik på at igangsætte et arbejde med at udarbejde et forslag til udvidelse af nationalparken. Det vil skulle ske på grundlag af mere dybdegående undersøgelser. Der skal gennemføres borgerinddragelse i forbindelse med undersøgelserne.

-          Miljøministeren udarbejder på den baggrund forslag til udvidelse, der sendes i offentlig høringsfase på mindst 16 uger af et konkret forslag

-          Der udarbejdes en ændringsbekendtgørelse, som viser den nye samlede nationalpark

-          Der udarbejdes et tillæg til den gældende nationalparkplan. 

Rammen for nationalparkernes arbejde

Nationalparken arbejder inden for de formål og målsætninger, der er fastsat i bekendtgørelse om Nationalparkfond Thy og lov om nationalparker.

§ 2. Formålet med at oprette Nationalpark Thy er

1) at bevare, styrke og udvikle naturen, dens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder,

2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i plantagerne og på de dyrkede arealer,

3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet og klitplantagerne og i tilknytning til havet,

4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede landskab,

5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og

6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne.

 

Restriktioner på arealer inden for nationalparkens område fremgår af anden lovgivning som fx Natura2000-områder, fredninger og beskyttede naturområder jf. naturbeskyttelsesloven (såkaldte §3-områder). De danske nationalparkfonde har ingen myndighedsbeføjelser og ejer ikke jord.  

Alt arbejde i regi af Nationalpark Thy foregår ad frivillighedens vej. Det betyder, at Nationalparkfond Thy har mulighed for at gennemføre projekter fx om at øge naturværdien på private lodsejeres arealer, men kun hvis lodsejerne ønsker det. Der er mulighed for at kompensere for et eventuelt tab i forbindelse med at indgå en aftale med nationalparkfonden.  

I forbindelse med overvejelserne om en eventuel udvidelse er det vigtigt at holde sig for øje, at der samtidig pågår en proces om en ny nationalparkplan. I nationalparkplanen beskrives, hvilke indsatser Nationalparkfond Thy vil arbejde for i den 6-årig periode fra 2022-2028, og planen erstatter den nuværende plan. Planen vil udelukkende beskrive indsatser, der kan ske inden for den nuværende afgrænsning af nationalparken. Bliver det besluttet at udvide Nationalpark Thy, skal der laves et tillæg til nationalparkplanen.  

Du kan læse mere om processen med den kommende nationalparkplan på denne side