Stort naturgenopretningsprojekt tager et afgørende skridt videre

18-08-2020

Efter at have fældet et skovområde på ca. 2 hektar skal en ca. 2 km lang grøft nu lukkes. Det betyder mere vand i landskabet og genopretning af 32 ha klithede efter godt 100 år med skovdyrkning.

Den godt 2 km lange grøft ved Messingetoftsande skal lukkes, og klitheden genskabes.

Som kulmination på flere års arbejde starter Naturstyrelsen Thy i dag gravemaskinerne ved Messingetoftsande, der ligger øst for Svankjær. En næsten 2 km lang og dybt nedskåret grøft skal fyldes med jord, så vandet igen finder sit naturlige leje i landskabet.

Anna Worm fra Nationalpark Thy fortæller: 

- Gennem mere end 100 år har området været præget af en gravet grøft, der har ledt vand væk for at gøre noget af det egnet til skovdrift. Men nu skal klitnaturen genskabes i området ved at lukke den 1800 m lange grøft, der afvander området. Det betyder, at her vil blive mere fugtigt med både små permanente søer og sjapvandssøer, der kommer og går. Det vil en masse fugle, insekter og padder nyde godt af. Samtidig vil planter som soldug og tranebær hurtigt indfinde sig i de nye fugtige områder.

Naturstyrelsen Thy har i sommer fældet et område på godt 2 ha skov, der lige nu ses som store bunker med træ langs skovvejen.

 - De 2 ha skov får lov at vende tilbage til klithede, som det var for ca. 100 år siden. Vi har rigtig gode erfaringer med at konvertere plantage til klithedenatur, fortæller Henrik Schjødt Kristensen fra Naturstyrelsen Thy og fortsætter:

- Det er vigtigt, at den naturlige vandstand bliver bragt tilbage i balance. I de kommende år vil vi fortsat have fokus på området og rydde fremspirende træer i en periode efter. Men så vil klithedens naturlige planter også vende tilbage og en rig fauna blomstre.

Nedstrøms for grøften ligger en tidligere meget fin klitsø. Vandkvaliteten er i dag dårlig, bl.a. pga. grøften. Anna Worm fortæller:

- Klitsøer er særlige, fordi de er meget klarvandede. De tilføres kun vand fra regn og grundvand og ikke tilløb fra omkringliggende dyrkede arealer. Det betyder, at planter kan gro i flere meters dybde og giver en meget sjælden flora. Når grøften lukkes, vil søen syd for Messingetoftsande igen kun tilføres rent vand og vil langsomt blive renere. Et helt nyt plante- og dyreliv vil spire.

Lukningen af grøften er et resultat af flere års samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. Anna Worm fortæller:

 - Projektet har været længe undervejs og er gennemført med den største grundighed. Gennem tiden har der været en lille frygt hos beboerne i Svankjær for, at grøftelukningen skulle give dem mere fugt i haven, men vores rådgivere har taget prøver, lavet målinger og modellering, så der er helt styr på, hvor stort et område, der vil blive påvirket. Og det kommer ikke i nærheden af at kunne påvirke forholdene i Svankjær.

Udover at hydrologien nøje er blevet kortlagt, er også botanikken og forekomsten af flagermus og markfirben undersøgt. I fremtiden vil der blive fulgt op på disse undersøgelser for at blive endnu klogere på, hvordan naturen kvitterer for tiltag som disse.

Projektet udarbejdes på et areal ejet af Naturstyrelsen Thy og Menighedsrådet for Klitsognene, som det også gennemføres i samarbejde med.

 

Anna Gudrun Worm

Title: Projektleder, natur
Mobile: 22 25 72 43

Henrik Schjødt Kristensen

Title: Skovfoged
Mobile: +45 22 22 16 20