Guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy 2019

28-04-2020

Faunaen af guldsmede og vandnymfer i nationalparken har hidtil været dårligt kendt.

Guldsmed på hedelyng. Foto Jens Kristian Kjærgård

Faunaen af guldsmede og vandnymfer i nationalparken (og i Thy i det hele taget) har hidtil været dårligt kendt. På grund af de mange vandområder med høj vandkvalitet og lav næringsstofbelastning i nationalparken var det dog forventeligt, at denne vandlevende dyregruppe måtte være rigt repræsenteret.

Mange arter af guldsmede og vandnymfer er så specifikke i deres krav til levested, at de kan være påvirkelige af selv mindre forandringer, og derfor fungerer de som gode indikatorer for naturtilstand.

For at råde bod på den manglende viden om guldsmedefaunaen foreslog Jørgen Peter Kjeldsen fra Ornit.dk en undersøgelse af denne artsgruppe i Nationalpark Thy. Nationalparkfond Thy støttede forslaget, og takket være en bevilling fra 15. Juni Fonden kunne undersøgelsen iværksættes i sommeren 2019.

Ud fra en analyse af naturtyper i nationalparken er der udvalgt 16 repræsentative lokaliteter, som indgår i undersøgelsen. Særligt vægt er lagt på at inkludere kendte lokaliteter med en specialiseret og krævende flora, idet høj score af naturkvalitet indenfor én artsgruppe ofte følges af andre artsgrupper.

Hver lokalitet er besøgt ti gange i løbet af feltsæsonen, to gange pr. måned mellem maj og september. Besøgene fandt sted de timer på døgnet, hvor der er størst aktivitet hos guldsmede og vandnymfer, fra ca. kl. 10 til ca. kl. 17 (sommertid) på dage, hvor vejrbetingelserne var tæt på optimale – dvs. solskin og mindst mulig vind.

Undersøgelsen resulterede i totalt 7993 registreringer af guldsmede og vandnymfer i nationalparken, med en samlet sum på 16377 individer. Ved kortlægning af guldsmedefaunaen er der tilvejebragt ny viden om, hvor man finder hvilke arter i nationalparken, samt en beskrivelse af hyppighed hos de enkelte arter. Det er blevet tydeligt, at særlige arter er karakteristiske for nationalparkens forskellige naturtyper.

Efter undersøgelsens afslutning er guldsmedefaunaen i Thy en af de bedst undersøgte i landet, og på trods at de åbne, forblæste kystnære miljøer er der konstateret en stor diversitet. Der er gjort overraskende nye fund, her kan særligt fremhæves Brun Kejserguldsmed som ny art for Nordjylland, en hidtil uset stor invasion af rødåret hedelibel, samt overraskende nye fund af rødlistearterne huevandnymfe, månevandnymfe og lille farvevandnymfe. I det hele taget gælder, at for samtlige forekommende arter i nationalparken er vores viden blevet langt bedre. De otte atlaskvadrater, som dækker nationalparken, er nu blandt de artsrigeste i Nordjylland med tilsammen 33 arter. Til sammenligning kan nævnes, at de nordjyske naturområder med flest kendte guldsmede/vandnymfearter, Vejlerne og Lille Vildmose, huser henholdsvis ca. 35 og 32 arter.

Ud over den tilvejebragte nye viden om arternes udbredelse og hyppighed er der nu bedre forudsætninger for at tage hensyn til guldsmede og vandnymfer i forvaltningen af nationalparken, og ved fremtidig gentagelse af undersøgelsen at vurdere forandringer af bestandene.

Undersøgelsen har ligeledes bidraget til øget offentlig interesse om guldsmedene i Thy; der er produceret to udsendelser i NationalparkTV, og der har været bragt artikler i dagbladene Nordjyske og Jyllands-Posten om undersøgelsen. Nyheden om fundet af brun kejserguldsmed blev desuden nævnt i et stort antal medier.

 

Læs hele rapporten her