Pilekrat er ved at overtage Vang Sø

28-09-2017

Lodsejere, Thisted Kommune og Nationalpark Thy samarbejder om et naturplejeprojekt ved Vang Sø. Det åbne landskab genskabes, så søen igen smukt kan ses, og både planter- og dyreliv får bedre vilkår. Ved Vang Sø finder du nemlig sjældne planter som Rundbladet Soldug, Liden Vintergrønt og Langbladet Ranunkel.

Dronebillede af området ved Vang Sø. Til højre på billedet ses kørepladerne, som altså lige nu udgør vejen på søbunden. Foto: Peter Lyhne Højbjerg, Thisted kommune

Ringere naturliv
Vang Sø var tidligere omringet af åben hede og mose, som gav masser af lys og luft og gode vækstvilkår for planter og dyr. Men den er gennem mange år blevet mere og mere tilgroet med pilekrat ved søens bred og nåletræer på heden.

-Søen er lavvandet, og tilgroningen har mindsket dens areal betydeligt. Det giver dårligere vilkår for de planter, fugle og dyr, der er tilknyttet søen. Hvis ikke pilen holdes i skak, vil den med tiden overtage søen, som vil vokse helt til, fortæller Signe Kappel Jørgensen, der er naturprojektleder i Nationalpark Thy.

Et åbent landskab giver nemlig mere sollys og varmere vand, som er med til at give gode forhold for padder og det øvrige dyre- og planteliv, der naturligt lever ved søen.

Rydning og afgræsning som naturpleje
Tilbage i 2015 startede projektet med, at de områder omkring Vang Sø, som var tørre nok til at bære maskiner og mennesker, blev ryddet for nåletræer og den invasive træart, Glansbladet Hæg. Det skabte mere lys omkring søen, og hedelyngen er også så småt ved at få bedre fat igen.

-En af nationalparkens målsætninger er at bevare klitheder og næringsfattige søer som f.eks. Vang Sø. Her findes mange sjældne planter og et rigt dyre- og fugleliv. Området har stor naturmæssig og rekreativ værdi, men nu var søen altså ved at forsvinde, og vi har derfor længe haft den i kikkerten, fortæller Signe.

Samtidig med rydningen i 2015 satte Thisted Kommune hegn op, så kreaturer kunne begynde deres del af arbejdet. I sommerhalvåret går kreaturer derfor nu rundt og æder græs og holder vegetationen nede. Når dyrene ligger og tygger drøv og trasker rundt i området, hjælper de også naturplejen på vej.

-Det tjener såmænd også et godt formål med lidt slidhuller hist og pist, fortæller Signe og forklarer: Pletter med bar jord er ”guf” for insekter og giver nye spiremuligheder for planter.

Søen går tør for vand
Efter projektet har ligget stille i et par år, gik søen tør for vand i sommeren 2017. Rydningsprojektet kunne derfor genoptages, da de normalt våde områder blev farbare. Nu var det muligt at arbejde på søbund og hængesæk, som er fagordet for den måtte af planter og mos, der findes ved søen.

- Det er bare om at handle, når muligheden pludselig byder sig. Vang Sø har hverken et egentlig til- eller afløb, så vandstanden svinger meget afhængigt af nedbørsmængde og grundvandsstand. Sådan er det at arbejde på naturens præmisser, fortæller Dorthea Albrechtsen, der er naturplanlægger i Thisted Kommune og fortsætter: Heldigvis fik vi hurtigt kontakt til nogle entreprenører, der kunne gå i gang med at rydde pil derude i starten af september måned.

Og arbejdet er ikke ligefrem nemt. Selvom søen er tørlagt, er det jo ikke som at køre på en rigtig vej. Bunden er stadig mudret, og der må lægges køreplader på for, at den lille ATV med vogn kan køre der. Pilekrattet skæres ned med motorsav, og herefter laves det til flis, der sælges til privat brug.

-Det er spændende og sjovt at følge sådan et projekt. Det kan se voldsomt ud, men det tjener et godt formål, fortæller Dorthea og fortsætter: Vi tager løbende droneoptagelser derude for at dokumentere arbejdet. Det gør det også nemmere at følge søens dynamik de kommende år.

I forbindelse med projektet ved Vang Sø er der desuden sat tre låger op, som giver besøgende adgang til området og mulighed for at besøge søen. Har man ikke lyst til at gå tur med græssende kreaturer, er der også en dejlig rute langs skovvejen uden for folden.

Vang Sø har en spændende fortid med flere afvandingsprojekter i et forsøg på at udnytte jorden til landbrug. Det kan du læse mere om på Kjeld Hansens hjemmeside ”Det Tabte Land”.

 

For yderligere information kontakt
Signe Kappel Jørgensen, Naturprojektleder i Nationalpark Thy på mobil 22 22 16 65 eller e-mail Obfuscated Email

Dorthea Albrechtsen, Naturplanlægger  i Thisted Kommune på mobil 99 17 22 20 eller e-mail Obfuscated Email

Fakta:
I 2015 fik Thisted Kommune et tilskud til projektet gennem to puljer ved hhv. Fødevareministeriet og Miljøministeriet: NaturErhvervstyrelsens Natur og Miljøprojekter og Naturstyrelsens Lokale Grønne Partnerskaber. 

Det igangværende rydningsarbejde finansieres af Thisted Kommune og Nationalpark Thy.

 

På billedet ses kørepladerne, der udgør vejen på søbunden.