Offentliggørelse af vedtaget Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy

08-03-2016

Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy foreligger nu endeligt vedtaget.

undefined

Nationalparkplanen danner grundlag for arbejdet med at udvikle Nationalpark Thy i de kommende år. Den indeholder desuden en fælles identitet og bestyrelsens visioner og mål for udviklingen på længere sigt. Nationalparkplan 2016-22 for Nationalpark Thy offentliggøres ved annoncering i Thisted Dagblad samt ugeaviserne i Thy d. 9. marts 2016. Planen træder i kraft d. 1. april og afløser Nationalparkplan 2010-16. 

I handlingsplanen beskrives 22 konkrete indsatsområder og prioriteringen heraf. For de 13 højest prioriterede indsatsområder er desuden opstillet målbare mål i forhold til forskellige scenarier for finansiering. Planens gennemførelse afhænger desuden af, at der kan indgås frivillige aftaler med lodsejerne.

Nationalpark Thys bestyrelse ønsker i de kommende år at videreudvikle nationalparkens unikke klitnatur, således at der skabes både en naturlig vandbalance og en bedre sammenhæng imellem de mest værdifulde naturområder.  Bestyrelsen ønsker desuden at skabe et bedre vidensgrundlag for naturforvaltningen, samt udarbejde et kulturhistorisk atlas. Begge dele skal bruges til at skabe større synlighed om nationalparkens unikke værdier, samt et bedre grundlag for forvaltningen. Bestyrelsen ønsker desuden at sikre tilgængelige naturoplevelser året rundt og sammenhæng i formidlingen. Bestyrelsen arbejder fortsat på at etablere et nationalparkcenter i Vorupør og for restaurering og indretning af et besøgssted ved Lodbjerg Fyr. Nationalpark Thy er veletableret som brand, men kan med øget fokus på kommunikation og formidling bidrage til udvikling i lokalområdet herunder også bosætning. Endelig arbejder bestyrelsen for fortsat at involvere frivillige, skoler, forskningsinstitutioner og socialøkonomiske virksomheder, samt styrke erhvervsudviklingen gennem nationalparkprodukter og etablering af et koordinationsforum for erhvervsudvikling.

Læs nationalparkplanen

Nationalparkplanen kan læses på Nationalpark Thys hjemmeside (http://nationalparkthy.dk/om-nationalpark-thy/nationalparkplanen/). Her finder du også det tilhørende materiale, herunder bekendtgørelse af offentliggørelsen inklusiv klagevejledning.

Trykte eksemplarer af planen kan ses og i begrænset omfang hentes på bibliotekerne i Thisted, Hanstholm og Hurup, Thisted Museum, Arkivet i Vangså og Redningshuset i Lyngby.    

Yderligere oplysninger

Nationalpark Thys bestyrelsesformand Ejner Frøkjær, tlf. 97 96 12 52. Nationalpark Thys leder, Else Østergaard Andersen, tlf. 72 54 15 01, mobil 22 22 16 66.