Nu går den vilde LAV-jagt i Nationalpark Thy

10-05-2016

For et par år siden blev der, i forbindelse med en større basis-kortlægning, fundet 173 nye arter af mosser i Nationalpark Thy. Nu er det lavernes tur til at blive ”fanget” gennem lup-glasset.

undefined
Lektor emeritus, Ulrik Søchting og biolog, Lennarth Skov Espersen på første felttur i maj. Allerede på anden-dagen blev fundet flere opmærksomhedskrævende laver.

I løbet af de næste 4 måneder vil lektor emeritus ved Københavns Universitet, Ulrik Søchting, og biolog, Lennarth Skov Espersen, kortlægge de grålige vækster i Nationalpark Thy. Undersøgelsen er koblet til mos-kortlægningen og mere end 300 undersøgelsesfelter fordelt i nationalparkens forskellige naturtyper vil blive besøgt igen – nu med lav-floraen i fokus. Undersøgelsen udbygges med 50 felter, hvor eksperterne har en forventning om, at der kan findes særligt interessante forekomster af laver.

Laverne er et karakteristisk element i klitnaturen, men konkret viden om lavernes udbredelse i nationalparken er meget begrænset. Idet Nationalpark Thy huser særligt store og sammenhængende arealer med klitnatur, har vi en forventning om, at området kan indeholde en stor palette af forskellige laver. Det bliver derfor spændende at se resultaterne og finde ud af, hvor de helt særlige ”lav-hot-spots” er henne.

Udover selve kortlægningen af laverne vil projektet muliggøre en sammenligning af lavers og mossers udbredelse og kunne afdække om en forvaltning et område til fordel for f.eks. mosser samtidigt vil kunne gavne laverne eller måske værre, vil kunne skade deres udbredelse. 

Generelt gælder at ny viden om den biologiske mangfoldighed i Nationalpark Thy er med til sikre et bedre grundlag for at tilrettelægge indsatser i området under hensyntagen til naturen.

Kortlægningen er netop startet op og en melding fra felten siger, at der allerede på anden-dagen blev fundet flere opmærksomhedskrævende og sjældne arter. Til dem, der ved lidt mere om laver end gennemsnitsdanskeren, kan nævnes, at der blandt andet er tale om Gul kruslav (Vulpicida pinastri) og Etage-bægerlav (Cladonia verticillata).  

Projektet afsluttes med en rapport om Laverne i ”Nationalpark Thy”. Rapporten vil bl.a. gøre status over udbredelse af laver i nationalparken, beskrive de mest værdifulde lokaliteter og give anbefalinger til konkrete indsatser for laverne. For de særligt nysgerrige vil data blive offentligt tilgængelige via Danmarks svampeatlas (www.svampeatlas.dk) i løbet af 2017.

Lennarth Espersen og Ulrik Søchting er hovedmændene bag kortlægningsprojektet, der finansieres med godt en halv million kroner fra 15. Juni-fonden. Projektet bakkes op og medfinansieres med op til 100.000 kroner af Nationalparkfonden.

Vi ser frem til at lære mere om naturens ”Grå Guld” i Nationalpark Thy.   

 

Hvad er en lav?

Lav og mos? Er det ikke det samme? Nej, mosser er bløde og grønne, mens laver er grålige, knastørre i tørt vejr og bløde i vådt vejr. Videnskabeligt er mosser primitive planter med stængler og blade, mens laver er en dobbeltorganisme bestående af svampe i tæt samliv med alger. Laver har ingen blade, stængler og rødder, men et såkaldt løv. Svampene har en enestående evne til at fastholde næringssalte, som transporteres til algerne. De kan så lave fotosyntese og producere organisk stof til begge individer. Algerne får til gengæld beskyttelse mod udtørring.

Laver er nøjsomme organismer og spiller en vigtig rolle i den næringsfattige klitnatur. De spændende organismer findes i imponerende mange udformninger og har en stor levedygtighed. De kan tørre nærmest helt ud og gå i dvale for senere at genoplives af en regnbyge.