Nationalpark Thy til gavn for naturen

23-12-2013
Nyhed

Statsrevisorerne afgav d. 19. december beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Her blev konstateret, at der ingen garanti er for, at nationalparkerne styrker og udvikler naturen, bl.a. fordi de er afhængige af, at lokale lodsejere vil samarbejde og af, at der kan rejses ekstern finansiering.

Nationalpark Thy - der er den ældste nationalpark i Danmark - har nu 5 år på bagen. Loven har lagt op til, at nationalparkerne udvikles over et længere tidsrum, fx 20-30 år. I bemærkningerne til lovforslaget blev fremhævet, at det med hensyn til målsætninger for styrkelse af naturen i flere tilfælde vil være relevant med en væsentlig længere årrække, som fx ved genskabelse af naturtyper, hvor der kan gå op til hundrede år eller flere inden, der er opnået den for naturtypen karateristiske tilstand. Nationalpark Thy har dog allerede medvirket til at skaffe øget viden om naturen samt til at forbedre naturen i Danmarks største vildmark.

Indsatsen har bl.a. bestået i at dokumentere tilstanden for nationalparkens mere end 200 søer, samt for særlige arter som er knyttet til Nationalpark Thys særlige klitnatur. Det gælder fx Ensian-blåfugl og Spidssnudet Frø. De to arter er knyttet til fugtige klitlavninger og meget tyder på, at der er sket en isolering af bestandene pga. tilplantning med bjergfyr og andre nåletræer gennem ca. 150 år. Undersøgelserne, der er gennemført i samarbejde med hhv. Københavns Universitet og Amphi Consult underbygger således argumenterne for at fjerne bjergfyr i et bælte fra nord til syd i Nationalpark Thy, således at der skabes flere levesteder for de sjældne arter og bedre mulighed for at udveksle arvemateriale mellem bestande i nord og i syd.

Når det gælder naturprojekter, er der allerede gennem nationalparkens første år gennemført en række projekter, som erfaringsmæssigt vil bidrage til at styrke naturen. Der er bl.a. fjernet flader med bjergfyr i de vestlige dele af klitplantagerne (Nystrup, Tvorup og Lodbjerg Plantage). Områderne vil med tiden udvikle sig til grå klit og klithede, der er de mest værdifulde naturtyper i Nationalpark Thy og skabe bedre sammenhæng og bedre forhold for Ensian-Blåfugl og Spidssnudet Frø. Der er genskabt naturlig vandbalance i et område i Tvorup Klitplantage og der er plantet ny løvskov i ved Nors Sø. Dertil kommer fx rydning af opvækst af bjergfyr og sitkagran på klithederne og forsøg på bekæmpelse af Rynket Rose, hvor den sjældne, fredede plante Skotsk Lostilk er truet på sin eksistens.

Nationalpark Thy ejer ingen jord og nationalparkens arbejde med at forbedre naturen beror på frivillige aftaler med lodsejere: Naturstyrelsen (der ejer 75% af nationalparken) eller de ca. 700 private lodsejere i nationalparken (der ejer de resterende 25% af nationalparken). Det skal desuden understreges, at lodsejerne - både Naturstyrelsen og private fortsat har ret til drift af arealerne og der er derfor fortsat skovdrift og landbrugsdrift i området, som der skal tages hensyn til.

Nationalpark Thy er ikke alene om at udvikle naturen i Nationalpark Thy. 53% af arealet er således internationale naturbeskyttelsesområder, hvor Naturstyrelsen og Thisted Kommune har pligt til at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. Ligeledes er nationalparkens vandområder omfattet af EU's vandrammedirektivs målsætning om at sikre, en god økologisk tilstand i alle vandområder inden 2015. Nationalpark Thy har i december indgivet høringssvar til Naturstyrelsens stærkt forsinkede vandplaner med henblik på at sikre, at planerne medvirker til opfyldelsen af nationalparkens formål.

Endelig skal det nævnes, at Nationalpark Thy udover at sikre klitnaturens kontinuitet, sammenhæng og frie udvikling samt udvikling af skove med naturligt hjemmehørende arter, også skal bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor, styrke mulighederne for friluftsliv, styrke forskning, undervisning og formidling samt støtte en bæredygtig udvikling til gavn for lokalsamfundet.

Kontakt : Bestyrelsesformand Ejner Frøjkjær (tlf. 97 96 12 52) eller nationalparkens leder Else Østergaard Andersen (tlf. 22 22 16 66).

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.